Juhtkond

Kultuuriministeeriumi tööd juhib minister, tema tööd toetavad Kultuuriministeeriumi kantsler ning juhtkonda kuuluvad asekantslerid.

Tiit Terik juhib ministeeriumi tööd ja korraldab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi.

Tarvi Sits korraldab ja juhib ministeeriumi struktuuriüksuste tööd ning koordineerib ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevust.

Taaniel Raudsepp juhib kunstide osakonna tööd. Korraldab etenduskunstide, muusika, kirjanduse ja kirjastustegevuse, kujutava ja rakenduskunsti, audiovisuaal- ja meedia valdkonna, arhitektuuri ja disaini arenguks vajalike tingimuste loomist. Juhendab erinevate kunstialade finantseerimise aluste väljatöötamist ja arendamist.

Merilin Piipuu juhib kultuuriväärtuste osakonna tööd ning koordineerib peadirektori kaudu Muinsuskaitseameti tööd. Samuti koordineerib muuseumide, raamatukogunduse ja muinsuskaitse valdkonna üldiste arengusuundade väljatöötamist ja korraldab rahvakultuuri arenguks ning vaimse kultuuripärandi säilitamiseks vajalike tingimuste loomist.

Tarvi Pürn juhib spordiosakonna tööd. Tema ülesandeks on koordineerida spordi ja kehakultuuri üldiste arengusuundade väljatöötamist, spordialast täiendkoolitust ning spordialaseid teadus- ja rakendusuuringuid. Tarvi Pürn korraldab ka spordialase tegevuse riikliku finantseerimise aluste väljatöötamist, koostööd teiste ministeeriumide ja riigiasutustega spordi küsimustes ning spordiorganisatsioonide koostööd.

Piret Hartman korraldab Eestis elavate vähemusrahvuste ja hõimurahvaste kultuurielu arenguks vajalike tingimuste loomist, väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslaste kultuurielu ja -tegevuse arendamise toetamist ning lõimumise, sealhulgas kohanemise valdkonna üldiste arengusuundade väljatöötamist ja elluviimist.

Viimati uuendatud 08.11.2021