Ministeeriumi tutvustus

Kultuuriministeerium juhib riigi kultuuri-, spordi- ja muinsuskaitsetööd, edendab kunste, kultuurieksporti ja loomemajandust ning koordineerib riigi meediapoliitikat, audiovisuaalpoliitikat ja lõimumiskava rakendamist.

Riiklik kultuuripoliitika lähtub Eesti Vabariigi põhiseaduslikust sihist tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Kultuuripoliitika käsitab seda sihti kooskõlana kultuuri hoidmise ja järjepidevuse tagamise ning kultuurile omase uuenduslikkuse ja avatuse vahel.

Riik loob võimalused kultuuri arenguks ja kättesaadavuse parandamiseks. Kõigile Eesti elanikele peab olema tagatud võimalus kultuuri luua ja sellest osa saada. 

Kultuuriministeerium asub ajaloolises Saarineni majas

Lähemalt kultuuriministrist
Ministeeriumi juhib kultuuriminister.

Kultuuriministeeriumi põhimäärus
Ministeeriumi põhimäärus Riigi Teatajas.

Mitmekesisuse kokkulepe
Mitmekesisuse kokkulepe on vabatahtlik kokkulepe, millega liitudes kinnitab ettevõte või avaliku sektori organisatsioon, et hindab mitmekesisuse põhimõtteid nii oma töötajate kui klientide seas ning kohtleb neid võrdselt. Kultuuriministeerium liitus kokkuleppega 11. detsembril 2015.

Kultuuriministeeriumi hoonest ja ajaloost
Ministeerium asutati 27. aprillil 1953.

Kultuuriministeerium

 • Töötab välja kultuuri ja spordi riikliku finantseerimise põhimõtted ja teeb koostööd Kultuurkapitali ning teiste kultuuri ja sporti toetavate institutsioonidega.
 • Vastutab kogu riikliku muinsuskaitsetegevuse koordineerimise eest.
 • Annab välja riigi kultuuri- ning spordipreemiaid ja -stipendiume.

 • Arendab koos teiste ministeeriumidega loomemajandust.
 • Määrab spordi ja kehakultuuri üldised arengusuunad ning korraldab koostööd erinevate spordiorganisatsioonide vahel.
 • Osaleb riigi meediatöö kavandamises, meediateenuste poliitika väljatöötamises ja arendamises ning meediateenuste osutamise tegevuslubade väljaandmises vastavalt meediateenuste seadusele.

 • Toetab vähemusrahvuste, hõimurahvaste ning väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslaste kultuurielu.
 • Korraldab koostöös teiste ministeeriumidega lõimumispoliitikat ja selle elluviimist.
 • Valmistab ette oma valitsemisala puudutavate õigusaktide eelnõusid ning kannab hoolt nende vastavuse eest põhiseadusele ja teistele seadustele.
  MITMEKÜLGSE KULTUURI JA TERVE EESTI NIMEL
  • Panustame tasakaalustatuma elukeskkonna loomisse
  • Oleme usaldusväärne ja toetav partner
  • Arvestame tervikpilti
  VÄÄRTUSTAME ARENGUT, HINNATES KOGEMUST
  • Tegutseme loovalt ja vastutustundlikult
  • Oleme uuendusmeelsed, avatud ja julged
  • Hoiame traditsioone
  IGAÜKS ON OLULINE
  • Panustame ühisesse eesmärki ja vastutame
  • Oleme lugupidavad ja heasoovlikud
  • Märkame ja tunnustame

  Struktuur

  Kultuuriministeeriumi juhib minister. Kantsler juhib ministeeriumi struktuuriüksuste tööd, koordineerib valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevust ning korraldab ministeeriumi asjaajamist.

  Viimati uuendatud 16.01.2021