Riigiabi

Kultuuriministeerium lähtub riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmisel Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidest. Siit lehelt leiab infot riigiabi puudutavate õigusaktide, riigiabi registri ning riigiabi lubade kohta.

Riigiabi

Riigiabi on igasugune Euroopa Liidu liikmesriigi poolt või riigi ressurssidest ükskõik missugusel kujul antav abi, mis kahjustab või ähvardab kahjustada konkurentsi, soodustades teatud ettevõtjaid või teatud kaupade tootmist ning kahjustab liikmesriikide vahelist kaubandust.

Riigiabi andmise üldisele keelule on tehtud erandid vähese tähtsusega abi määruse, üldise grupierandi määruse ja erinevate valdkondade riigiabi suunistega.

Riigiabi valdkonda reguleerib Euroopa Liidu õigus. Riigiabi konkreetset definitsiooni Euroopa Liidu õigus ei anna ja seega tuleb otsustamisel, kas tegemist on riigiabiga lähtuda tingimustest:

  • abi antakse riigi, linna või valla vahenditest;
  • abimeetmel on valikuline iseloom, st ta on suunatud teatud ettevõtjale, ettevõtjate grupile või mingite kindlate kaupade tootmiseks;
  • abimeede annab eelise abi saajale;
  • abimeede moonutab või võib moonutada konkurentsi ja kaubandust Euroopa Liidu riikide vahel.

Kui abi vastab kõigile neljale tingimusele, on tegemist riigiabiga. Riigiabi järelevalvega tegeleb Euroopa Komisjon, liikmesriigid peavad kõigist oma riigiabi andmise kavadest komisjonile ette teatama.

Riigiabi küsimusi koordineerib Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakond. 

Loe riigiabi kohta lähemalt Rahandusministeeriumi veebilehelt.

Kiirelt kätte

Alates 1.07.2014 kehtib Euroopa Komisjoni grupierandi määrus (EL) nr 651/2014, mida on muudetud 10.07.2017 määrusega (EL) 2017/1084, vaata konsolideeritud teksti siit.

Euroopa Komisjoni vähese tähtsusega abi määrus

Riigiabi ja vähese tähtsusega abi register

Register hõlmab Eestis antavat riigiabi ja vähese tähtsusega abi, välja arvatud abi, mida antakse põllumajanduses ja kalanduses. 

Register hõlbustab eelkõige vähese tähtsusega abi kumuleerimisreeglite täitmist, samuti riigiabi ja vähese tähtsusega abi järelevalvet ja aruandlust.

Registrile on juurdepääs riigiabi ja vähese tähtsusega abi andjatel, kes on Rahandusministeeriumiga sõlminud riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmete registrile esitamise lepingu.

Riigiabi load

Kultuuriministeerium on taotlenud riigiabi luba Euroopa Komisjonilt kultuuri- ja spordivaldkonnale COVID-19 puhangust tingitud erakorralise kriisiabi andmiseks. 

Komisjoni otsus on leitav siit, pressiteade siit.

Viimati uuendatud 15.11.2020