Euroopa Liit

Eesti on Euroopa Liidu liikmesriik alates 2004. aastast. Liikmestaatus annab Eestile võimaluse osaleda ELi poliitikate väljatöötamisel, erinevatel koostööplatvormidel ja programmides.

Kultuuriministeeriumi pädevusse kuuluvad ELi poliitikavaldkondadest kultuur, audiovisuaalvaldkond ja sport. Euroopa Liidu aluslepingutest kultuurivaldkond, sport ning samuti lõimumine liikmeriikide pädevusse. Küllaga on nendes valdkondades välja kujunenud mitmed koostööplatvormid ning toimuvad diskussioonid nii poliitilisel kui ekspertrühmade tasandil, kus Eesti ka osaleb. Ainukesena on EL üleselt reguleeritud piiriülene meediateenuste osutamine. Leiad täpsemat infot valdkondade kaupa allpool.

Lisaks mõjutab kultuuri- ja loomesektorit, spordivaldkonda ja lõimumist horisontaalsed EL poliitikad ja regulatsioonid, kus põhivastutajateks on teised ministeeriumid. Näiteks autoriõiguste valdkond, mida koordineerib Eestis Justiitsministeerium; arhitektuuri- ja disainivaldkonna ning kultuuripärandiga on seotud ehitus ja hoonete renoveerimine; meediavaldkonnaga haakub üldisemalt kodanike põhiõiguste kaitse ja õigusriigi toimimine, jms. Samuti mõjutavad EL tasandi koostööd ja piiriüleseid tegevusi ning toetusprogramme  laiemad EL poliitikasuunad, mis on seotud digipöördega, EL kliimaeesmärkide saavutamisega ning ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamisega. Kultuurministeerium osaleb läbivalt kõikide Eesti seisukohtade kujundamisel ja kaitsmisel EL tasandil.

Eesti Euroopa Liidu poliitika prioriteedid aastateks 2020-2021 kiideti heaks Vabariigi Valitsuse istungil 21. novembril 2019.

Kultuuriministeeriumi esindab Brüsselis Alalises Esinduses Euroopa Liidu juures Kadri Jauram.

Toetused

Loov Euroopa

Euroopa Liidu kultuurialase koostöö raamprogrammiks on „Loov Euroopa“, mis ühendab programme „Kultuur” ja „MEDIA”. Programmi eesmärk on suurendada kultuuri- ja loomesektorite konkurentsivõimet, edendada kultuuri- ja audiovisuaalteoste ning loovisikute piiriülest liikuvust, jõuda laiema publikuni nii Euroopas kui mujal ning soodustada innovatsiooni ja uute ärimudelite väljatöötamist.

Programmi eelarve aastateks 2014–2020 oli 1,46 miljardit eurot, kust on võimalik rahvusvaheliseks kultuurikoostööks toetusi taotleda. Vaata lähemalt.

Lisaks jagab Kultuuriministeerium toetusi Euroopa Liidu kultuurivaldkonna koostööprogrammis „Kultuur“ osalevate Eesti projektide kaasrahastamiseks. Vaata lähemalt.

Lisainfo ja infopunktide kontaktid leiad: www.looveuroopa.ee

Kontakt

Heili Jõe

Euroopa Liidu asjade nõunik

Viimati uuendatud 02.02.2021