Toetuse taotlemise ja aruandluse vormid

Kultuuriministeerium jagab projektitoetusi, tegevustoetusi ja riigieelarvelisi investeeringutoetusi. Eraldi tegevustoetuse taotlemise erivormid on muuseumidel, teatritel ja raamatukogudel. Muusikavaldkonna taotlusvoorudesse saab taotlusi ja aruandeid esitada vaid Kultuuriministeeriumi elektroonilise taotluskeskkonna kaudu. Siit lehelt leiab ka loomeliitude toetuse vormi ja teatise vormi.

Toetuse taotlemiseks tuleb täita vastav vorm ning esitada see määratud tähtajaks Kultuuriministeeriumile. Kõik taotlused ja aruanded palume esitada Kultuuriministeeriumile digitaalselt allkirjastatuna aadressil min@kul.ee või paberkandjal postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn.

Enne taotluse täitmist

Taotlusvormide täitmiseks palume nii PC kui ka Mac´i omanikel vormid enne täitmist arvutisse laadida ja kasutada viimast tasuta allalaetavat versiooni programmist Acrobat Reader.

NB! Erivormid:

 • Raamatukogudel on erivorm riigieelarvest rahvaraamatukogudele eraldatava teavikute soetamise toetuse ja maakonnaraamatukogu töötaja kulude kasutamise aruandlusele.
 • Muuseumidel on erivorm tegevustoetuse taotlemiseks.
 • Teatritel on erivorm aruandlusele.

Juhime tähelepanu:

 • Mac'i kasutajatel palume veenduda, et avate faili Acrobat Reader'iga (Open with -> Acrobat). Vaikimisi avab Mac pdf-failid "Preview" programmiga, isegi siis kui te just laadisite arvutisse kõige viimase versiooni Adobe Acrobat'ist.
 • Tegu on endiselt dokumendiga (täidetav PDF), mis tuleb esmalt alla laadida, salvestada, täita, allkirjastada ja siis vastavalt taotlusvooru tingimustele Kultuuriministeeriumile esitada.
 • Esilehel olevaid välju "Projekti toimumise riik" ja "Projekti üldmaksumus" ei ole võimalik esilehel täita, need kuvatakse automaatselt, kui olete täitnud lehekülgedel 4, 8 ja 9 asuvad väljad.
 • Palume vormide täitmiseks kasutada viimast tasuta allalaetavat versiooni programmist Acrobat Reader.
 • Taotluse eelarvet täites kasutage palun täisarve, vajadusel ümardage summad täisarvudeni.
 • Osadel väljadel on mahupiirangud, näiteks projekti eesmärgi kirjeldus ei saa olla pikem kui 500 tähemärki, oodatav mõju ja tulemused tuleb ära kirjeldada maksimaalselt 2500 tähemärgiga. Alati võib kirjutada ka lühemalt ja täpsemalt kui maksimaalne ette antud tähemärkide arv seda võimaldab.
 • Võimaluse korral palume teil jääda info esitamisel taotlusvormi piiridesse, kuid vajaduse korral ja juhul kui taotlusvooru tingimused ei nõua teisiti, võib täiendava info ja lisad esitada vabas vormis.
 • Juhul kui kuluaruannet täites on kuludokumentide nimekirjas nimetusi rohkem kui aruandevormis selleks määratud ridu, palume kasutada aruandevormi lisa.
 • Kuludokumentide koopiaid ei ole vaja koos aruandega esitada. Vajadusel küsime need aruande menetlemise käigus juurde.
 • Kui elektroonilise vormi täitmine tehnilistel põhjustel ei õnnestu, on võimalik taotlus esitada ka paberkandjal.

Allolevad vormid kehtivad juhul kui toetuse taotlemiseks ei ole vastavat vooru välja kuulutatud toetuste menetlemise infosüsteemis TMS.

Kui tekib lisaküsimusi, võtke palun ühendust aadressil min@kul.ee

Sisulistele taotlusvooru puudutavatele küsimustele vastab taotlusvooru eest vastutav nõunik.

Palun kasutage uut Acrobat Readerit ja salvestage vormid enne täitmist oma arvutisse.

Aruande vormi lisa kasutada juhul, kui kuludokumentide nimekirjas on nimetusi rohkem kui aruandevormis selleks määratud ridu.

NB! Muuseumidel on tegevustoetuse taotlemisel erivorm!

Valdkondlike toetuste erivormid

Tegevustoetuse taotlemine: etendusasutused

Tegevustoetuse taotlemine ja aruandlus käivad Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

Taotleja peab esitama koos taotlusega etendusasutuse arengukava (Lisa 1) ja taotletava aasta repertuaariplaani, eeldatava uuslavastuste-, etenduse- ja publiku arvu (Lisa 2).

2020. aasta tegevustoetuste aruandlus:

Sihtasutustel ja avalik-õiguslikul asutusel edastada digiallkirjastatuna aruande põhileht ja statistikabaasi väljavõtted aadressile min@kul.ee.

Eraetendusasutustel palume aruande põhileht ja statistikabaasi väljavõtted digiallkirjastatuna esitada toetuste taotlemise e-keskkonnas toetused.kul.ee.

Riigieelarvest rahvaraamatukogudele eraldatava teavikute soetamise toetuse kasutamine ja maakonnaraamatukogu töötaja kulude kasutamine.

Tegevustoetuse taotlemine: riigi sihtasutuse muuseumid, avalik-õigusliku isiku muuseumid, munitsipaalmuuseumid ja eramuuseumid

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt elektrooniliselt tegevustoetuse taotlusvormil Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas. Taotleja peab esitama koos taotlusega või tegema kättesaadavaks veebis:

 1. Arengukava ja selle elluviimise finantsplaan. Mõlema dokumendi puhul on minimaalne periood tegevustoetuse kasutusaasta + 3 aastat. Nt taotledes 2022. aasta tegevustoetust, peavad arengukava ja finantsplaan olema vähemalt aastani 2025 (kaasa arvatud). Vt näidis | 84 KB | doc

 2. Aasta tegevuskava ja eelarve: eesmärgid, kavandatud tegevused ja tulemused (sh kavandatav külastajate arv; näituste, haridusprogrammide, konverentside, seminaride ja/või teaduspäevade ning publikatsioonide plaan);

 3. Kogumispõhimõtted. Vt juhend | 811.64 KB | pdf

Riigieelarvest eraldatav loomeliidu toetus

Loomeliidu toetuse taotlemine toimub läbi e-äriregistri infosüsteemi

Loomeliitu mittekuuluva loovisiku loometoetuse taotlemine käib läbi toetuste menetlemise infosüsteemi

Viimati uuendatud 23.11.2021