Kriisiabi - erakorralise kahjuhüvitise tagamine

Riigi 2021. aasta lisaeelarvega on nähtud ette rahalised vahendid COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi ja sellest tulenevate pikemaajaliste mõjude leevendamiseks, sealhulgas kultuurisündmuse või konverentsi korraldaja riskide maandamiseks. Antud meetme kogumaht on 2 miljonit eurot.

Meetme eesmärk on COVID-19 puhangust tingitud erakorralise kahjuhüvitise tagamine ja tõendatud kahju tekkimisel hüvitise maksmine Eestis aset leidva kultuurisündmuse või konverentsi korraldajale, kelle sündmus jääb ära või toimub tagatise taotlemise hetkel plaanitust väiksemas mahus Vabariigi Valitsuse või rahvusvaheliselt kehtestatud piirangute tõttu.

Infotundi meetme kohta saab järele vaadata Kultuuriministeeriumi Youtube'i kanalilt - https://youtu.be/mNg_MClWpcQ

Riigi Teatajas saab määrusega tutvuda siin - COVID-19 puhangust tingitud erakorralise kahjuhüvitise tagamine Eestis aset leidva kultuurisündmuse ja konverentsi korraldajale

Määruse seletuskirjaga saab tutvuda siin

Taotlusvoor avaneb 28. juuli hommikul kell 8. 

Taotlemine

Kahjuhüvitise tagamist saab taotleda Eestis aset leidva

 • teatri-, filmi-, muusika-, kunsti-, kirjanduse-, disaini- või arhitektuurivaldkonna järjepidevalt toimuvale sündmusele, mis on toimunud enne taotluse esitamist vähemalt kahel korral; mille rahvusvaheliste kaaskorraldajate ja/või välisosalejate ja/või väliskülastajate osakaal on olnud viimasel kahel korral vähemalt 20% sündmuse kohta; mille piletiga külastajate arv on olnud viimasel kahel korral vähemalt 300 külastajat sündmuse kohta, mille kogueelarve on olnud viimasel kahel korral vähemalt 30 000 eurot sündmuse kohta ning mille kestus on vähemalt kaks päeva.
 • muusikavaldkonna sündmusele, mis toimub esmakordselt ja välisesinejaga ning mille minimaalne piletiga külastajate arv on 1500 inimest ja pileteid on müüdud taotluse esitamise hetkeks vähemalt 50 000 euro ulatuses.
 • konverentsile, kus on rahvusvahelise osavõtjaskonnaga teaduslik, erialane või huvialane kokkutulek ettekannete ja diskussioonidega või riikide, organisatsioonide või ametkondade esindajate kokkutulek valdkondlike teemade arutamiseks ning küsimuste lahendamiseks. Konverentsiks ei loeta koolitust, õppereisi, võistlust, messi, töökoosolekut, infopäeva või näitust. Minimaalne osalejate arv on 400, kestus on vähemalt kaks järjestikust päeva ning sisaldab vähemalt kahel päeval konverentsi sisulist osa, minimaalne välisosalejate arv Tallinnas on 50 ja väljaspool Tallinna 25.

Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:

 • ta on Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik;
 • ta ei ole kohaliku omavalitsuse või riigi asutatud ja/või osalusega sihtasutus;
 • ta on tegutsenud rahvusvahelise sündmuse korraldajana viimased kolm aastat enne taotluse esitamist, kui taotlejaks on sündmuse korraldaja;
 • ta tagab erivajadustega inimeste juurdepääsu sündmuse või konverentsi toimumise kohale;
 • ta korraldab sündmuse või konverentsi eel ja ajal turunduskanalites ning sündmuse puhul ka toimumiskohas teavituse sündmuse või konverentsi kohta;
 • ta teeb taotluse esitamise hetkeks avalikult kättesaadavaks informatsiooni sündmuse või konverentsi kohta;
 • ta teeb taotluse esitamise hetkeks avalikult kättesaadavaks sündmuse kohta informatsiooni vähemalt ühes avalikus piletimüügi keskkonnas ning sündmuspaiga veebilehel juhul, kui ta rendib sündmuse korraldamiseks sündmuspaika ning kui taotlejaks on sündmuse korraldaja;
 • ta on korraldanud perioodil 2017–2019 igal aastal vähemalt kolm sündmust muusikavaldkonnas, milles on osalenud vähemalt üks välisesineja ning millele on pileti ostnud vähemalt 1500 inimest ühe sündmuse kohta, kui taotlejaks on muusikavaldkonna esmakordselt toimuva sündmuse korraldaja;
 • tal on sündmuse või konverentsi elluviimiseks ja haldamiseks vajalik kvalifikatsioon ja kogemus ning õiguslik, organisatsiooniline või tehniline eeldus;
 • ta ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal puudub kehtiv äriregistrist kustutamise hoiatus;
 • tal puuduvad riiklike maksude maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks ajatatud;
 • tal ei ole majandusaasta aruande ega maksudeklaratsioonide esitamise võlga;
 • kui tagatise andja või Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on teinud taotleja kohta varem toetuse tagasinõudmise otsuse, ei ole tal otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtajaks tagasi maksmata.

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:

 • üldandmed taotleja kohta;
 • taotleja kinnitus ning tõendatud dokumentatsioon ja informatsioon enda ja sündmuse või konverentsi vastavuse kohta määruse §-des 4 ja 5 sätestatud nõuetele;
 • teave, kui taotleja on taotlenud toetust 2021. aasta lisaeelarve vahendite arvelt teistest COVID-19 meetmest ja/või käesoleval aastal või varem saanud toetust taotluses toodud sündmusele või konverentsile muudest avaliku sektori vahenditest;
 • andmed planeeritava sündmuse või konverentsi kohta, sealhulgas ajakava, nimetus, eesmärk, oodatavad tulemused, elluviimise koht, eelarve tegevuste ja rahastusallikate lõikes, üldmaksumus, taotletava tagatise suurus ja turundusplaan;
 • viimasel kolmel aastal korraldatud sündmuste või olemasolu korral konverentside kalendaarse ülevaate ning informatsiooni rahvusvaheliste kaaskorraldajate, välisosalejate ja välisesinejate kohta;
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel ja volitus ei ole antud tagatise andja toetuste taotlemise e-keskkonna kaudu. 

Taotluses toodud eelarve peab olema koostatud arvestades taotluse esitamise ajal Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutega.

Taotluses toodud sündmus või konverents peab toimuma ajavahemikul peale taotluse esitamist kuni 31.12.2021.

Taotluse saab esitada maksimaalselt kaks kuud enne sündmuse või konverentsi algust ja peab esitama vähemalt kaks nädalat enne sündmuse või konverentsi algust.

Taotluse peab esitama esindusõiguslik isik e-keskkonna kaudu. Tagatise andja kinnitab taotluse kättesaamist.

Ühele sündmusele või konverentsile saab tagatist taotleda üks taotleja.

Kui taotleja taotleb tagatist rohkem kui ühele sündmusele või konverentsile, tuleb iga sündmuse või konverentsi kohta esitada eraldi taotlus.

Abikõlblikkus ning tagatise suurus

Tagatisega kaetud kulu on sündmuse või konverentsi korraldamise vältimatu tõendatud kulu, mille katmiseks planeeritud tulu jääb saamata või on vähenenud Vabariigi Valitsuse või rahvusvaheliselt kehtestatud piirangute tõttu, sealhulgas, mis on põhjendatud, mis kajastub tagatise andjale esitatud tagatistaotluses, tekib abikõlblikkuse perioodil ning on kooskõlas õigusaktidega.

Taotletava tagatise minimaalne suurus on 5000 eurot ja maksimaalne suurus on 100 000 eurot sündmuse või konverentsi kohta.

Tagatisega ei ole kaetud

 • kinnisvara ja liiklusvahendi soetamise kulu;
 • mitterahaline kulu;
 • tehniliste vahendite soetamise kulu;
 • sularahas ja tasaarvelduse korras tasutud kulu;
 • kulu, mis on käsitletav erisoodustusena ja sellelt tasutav maks;
 • käibemaks, välja arvatud kui käibemaks ei ole käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav;
 • kulu, mis on tagatise saajale juba hüvitatud või hüvitatakse teisest meetmetest või kindlustuslepingu alusel; 
 • kulu, mis on tekkinud enne abikõlblikkuse perioodi;
 • rahatrahv ja rahaline karistus;
 • kohtumenetluse kulu, sealhulgas vastaspoole ja kolmanda isiku menetluskulu.

Tagatistaotluse menetlemine

Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 30 tööpäeva taotluse esitamisest arvates. Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused, sealhulgas kahjuhüvitistaotluse, vaatab läbi kultuuriministri moodustatud komisjon

Komisjoni koosseis:
Esimees:     
Taaniel Raudsepp, Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler
Liikmed:
Kalmar Kurs, Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja
Merju Künnapuu, Kultuuriministeeriumi finantsosakonna juhataja
Katre Väli, Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna juhataja asetäitja
Riin Roosalu, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turismi, loomemajanduse ja võrgustike toetuste valdkonnajuht

Komisjon teeb esitatud dokumentide alusel kultuuriministrile ettepaneku kas anda tagatis taotluses esitatud ulatuses, anda tagatis vähendatud ulatuses või keelduda tagatise andmisest.

Komisjon arvestab ettepanekut tehes lisaks määruse § 11 lõikes 6 toodule

 • taotlejale avaliku sektori poolt tagatava sündmuse või konverentsi jaoks eraldatud toetuste kogumahtu;
 • sündmuse või konverentsi regionaalset ja valdkondlikku tähtsust ja mõju;
 • taotleja professionaalsust, varasemat kogemust ja haldusvõimekust;
 • kehtivate piirangute mõju;
 • eelarve realistlikkust, kuluefektiivsust ja kuluartiklite põhjendatust.

Komisjon teeb tagatise andmisest keeldumise ettepaneku juhul, kui:

 • taotleja ja/või taotlus ei vasta kasvõi ühele käesoleva määruse §-des 4, 5 ja 6 sätestatud tingimustele või teistele käesolevas määruses nimetatud nõuetele;
 • taotleja ei võimalda teha taotluse nõuetele vastavuse kontrolli;
 • taotleja mõjutab taotluse menetlemist pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil;
 • sündmus või konverents ei vasta määruse §-s 5 toodule;
 • komisjoni hindamistulemuse põhjal ei kuulu taotlus tagamisele;
 • taotletud tagatise suurus on väiksem kui 5000 eurot;
 • eelarve mahu tõttu ei ole võimalik tagatist anda;
 • taotleja ei ole nõus tagatise andmisega vähendatud ulatuses.

Otsuse tagatise andmiseks või sellest keeldumiseks teeb kultuuriminister. Taotlejale saadetakse tema taotluse kohta tehtud otsus e-keskkonna kaudu.

Kahjust teavitamine ning kahju hindamine

Kahju tekkimisel on tagatist taotlenud isik kohustatud teavitama tagatise andjat hiljemalt 30 tööpäeva jooksul peale kahju tekkimist ning esitama tagatise andjale kahjuhüvitistaotluse kahjude kohta koos dokumentidega, sealhulgas kahju tekkimise aeg või ajavahemik, millest nähtub kahju otsene seos COVID-19 puhangust tingitud Vabariigi Valitsuse või rahvusvaheliselt kehtestatud piirangutega, kahjuhüvitise suurus ning hüvitamist välistavate asjaolude puudumine.

Kahjuhüvitistaotluse menetlemise tähtaeg on 30 tööpäeva selle esitamisest. Komisjon vaatab kahjuhüvitistaotluse ja sellele lisatud dokumendid läbi ning hindab, milles seisneb kahju, mille hüvitamist taotletakse ja kas see on kooskõlas määruses sätestatud tingimustega. Komisjon teeb kahjuhüvitistaotluse alusel kultuuriministrile otsustamiseks ettepaneku kas maksta kahjuhüvitis välja taotluses esitatud ulatuses, maksta kahjuhüvitis välja vähendatud ulatuses või keelduda kahjuhüvitise väljamaksmisest. Kahjuhüvitise võib tagatise saaja nõusolekul maksta välja vähendatud ulatuses, kui kahjuhüvitistaotluses esitatud ulatuses maksmine ei ole põhjendatud.

Kahjuhüvitis maksatakse tagatise saajale välja kümne tööpäeva jooksul pärast kahjuhüvitistaotluse rahuldamise otsuse tegemist.

Kahjuhüvitise väljamaksmisest võib keelduda, kui

 • kahju ei vasta käesoleva määruse §-s 8 sätestatud tingimustele;
 • kahju ei ole tõendatud;
 • kahjuhüvitise arvestuslik suurus jääb alla 5000 euro;
 • tagatise saaja ei ole nõus kahjuhüvitise väljamaksmisega vähendatud ulatuses;
 • tagatise saaja ei võimalda kahjuhüvitistaotluse nõuetele vastavust kontrollida;
 • tagatise saaja on esitanud valeandmeid või varjanud neid;
 • tagatise saaja suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus;
 • ilmneb asjaolu, mille korral ei oleks kahjuhüvitise tagamise taotlust rahuldatud;
 • kahjuhüvitise maksmine ei ole kooskõlas riigiabi reeglitega.

Kontakt

Katre Väli

Kultuuriministeeriumi kunstide osakonnajuhataja asetäitja

Viimati uuendatud 23.07.2021