Kohanemisprogramm

Kohanemisprogramm Settle in Estonia on Eesti riigi poolt pakutav tasuta õppeprogramm, mis aitab Eestisse saabunud uussisserändajatel siin kergemini sisse elada ja kohaneda.

Kohanemisprogrammi eesmärk on toetada Eestisse elama asuvate uusisserändajate kiiret ja mugavat kohanemist kohaliku eluoluga ning esmaste, iseseisvaks toimetulekuks vajalike, teadmiste ja oskuste omandamist.

Oluline on, et kohanemist toetava info toel saavad uussisserändajad osaleda Eesti ühiskonnas, sh tööhõives, elukestvas õppes ja kodanikuühiskonnas. Tähtis on soodustada ka uussisserändajate esmase eesti keele oskuse omandamist, mis aitab neil kohalikus ühiskonnas ja inforuumis paremini toime tulla.

Edukas kohanemine aitab vältida siia elama asunud välismaalase isoleerumist kohalikust kultuuriruumist ning toetab nende hakkama saamist ja võimekust panustada majanduse ja ühiskonna arengusse uues asukohariigis.

Kohanemisprogrammis on võimalik tasuta osaleda kõigil alla viie aasta Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel elavatel välismaalastel.

Kiirelt kätte

 Kuni 2021 maini oli kohanemisprogrammi ja -valdkonna eestvedaja Siseministeerium, alates maist vastutab valdkonna eest Kultuuriministeerium.

Erinevatest koolitustest koosnev programm Settle in Estonia annab ülevaate Eesti riigi ja ühiskonna toimimisest ning igapäevasest elukorraldusest. Programmist saab infot Eestis töötamise ja ettevõtlus, õppimise, teadusega tegelemise ning pereeluga seotud teemadel ning lisaks saab õppida ka algtasemel eesti keelt (A1 ja A2). Samuti saab osaleda aruteludes, jagada enda kogemusi ning leida vastused Eestis kohanemisega seotud olulisemates küsimustes. Kõik koolitusmoodulid sisaldavad praktilisi elulisi näiteid, mis aitavad õpitut paremini mõista ning omandatud teadmisi igapäevaelus rakendada.

Kohanemisprogrammi ühepäevased teemamoodulite koolitused toimuvad inglise ja vene keeles peamiselt Tallinnas, Tartus ja Narvas. Vajaduse korral pakutakse koolitusi ka teistes Eesti kohtades, ennekõike ettevõttetes in-house koolitusena. A1 ja A2 keeleõppe koolitused toimuvad samuti Tallinnas, Tartus ja Narvas, alates 2021. aastat alguses toimub keeleõpe ilma vahekeeleta.

Programmis osalemine on uussisserändajale vabatahtlik (välja arvatud rahvusvahelise kaitse saajad) ja osalejale tasuta.

Koolituste pakkumisega alustati 2015. aastal ja hetkeseisuga seisuga on erinevatel koolitustele osaletud üle 8000 korra. Kõige populaarsemad koolitused on keeleõpe, baas-, töö- ja ettevõtlusmooduli koolitused.

Kohanemisprogramm, selles osalemise tingimused ja programmi suunamise kord on sätestatud siseministri 13. augusti 2014. a määrusega nr. 34 „Kohanemisprogramm“.

Rahastamine

Kohanemisprogrammi rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahenditest ja 15% ulatuses riigieelarve vahenditest.

Kohanemisprogrammi rahvusvahelise kaitse moodulit rahastab Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (AMIF) ning Eesti Vabariigi Siseministeerium.

Kontakt

Maria Aasma

kultuurilise mitmekesisuse osakonna
peaspetsialist

Viimati uuendatud 20.10.2021