Rahvusvähemuste kultuurinõukoda

Rahvusvähemuste kultuurinõukoda on alates 2008. aastast Kultuuriministeeriumi juures tegutsev nõuandev organ, mille eesmärk on esitada ettepanekuid Eesti rahvusvähemuste kultuurielu- ja tegevuse edendamiseks, aidata kaasa rahvusvähemuste kultuurielu ja -tegevuse edendamisele vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

Nõukoja pädevusse kuulub seisukohtade avaldamine Eesti rahvusvähemuste kultuurielu ja -tegevuse edendamise küsimustes, sellega seonduvalt kultuuripoliitika ning lõimumisvaldkonna korraldamises ning vajadusel sellest tulenevate ettepanekute tegemine kultuuriministrile.

Nõukojal on õigus:

  • teha ettepanekuid ja esitada päringuid kultuuriministrile kui Vabariigi Valitsuse esindajale punktis 1 nimetatud valdkondade tegevuste planeerimisel;

  • saada infot esitatud ettepanekutega arvestamise kohta;

  • teha ettepanekuid uute nõukoja liikmete kaasamiseks;

  • vajadusel kaasata nõukoja tegevusse hääleõiguseta eksperte;

  • teha nõukoja esimehele ettepanekuid nõukoja erakorralise istungi korraldamiseks;

  • kinnitada nõukoja tööd reguleeriv sisemine töökord.

Nõukoja otsused võetakse vastu konsensuse alusel.

Nõukoda koosneb kuni 40 liikmest ja liikmed nimetatakse kuni viieks aastaks.

Liikmed (seisuga november 2021):

Artjom Tepljuk - Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik, esimees
Ajdan Gadžijeva - Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan
Aleksandr Dusman - Ida-Virumaa Integratsioonikeskus
Alla Jakobson - Eesti Juudi Kogukond
Galina Ivanova - Vähemusrahvuste Liit Raduga
Halina-Kristina Kislatš - Eestimaa Poolakate Selts Polonia
Hanon Barabaner - Vene Akadeemiline Selts
Igor Jermakov - Vene Haridus- ja Heategevusühingute Liit Eestis
Ilona Uzlova - Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra
Jana Stahl - Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse Sihtasutus

Kristina Pirgop - Integratsiooni Sihtasutus
Laura Šmideberga - Läti Rahvuskultuuri Selts Eestis
Levan Gorelashvili - Gruusia Kultuuriseltside Maja Eestis
Maire Petrova -  Eesti Ingerisoomlaste Liit
Marina Tee - Eesti Vene Kultuurikoda
Natalia Ermakov - Eestimaa Rahvuste Ühendus
Natalja Zenchenko - Vene Loominguliste Kollektiivide Ühing Kalinka Eestis
Nina Savinova - Eestimaa Valgevenelaste Assotsiatsioon
Pavel Varunin - Eesti Vanausuliste Kultuuri ja Arendusühing

Rafik Grigorjan - Eestimaa Vähemusrahvuste Esindajate Koda
Razmik Ivanjan - Eesti Armeenia Rahvusühing
Rita Kuzminiene - Eesti Leedulaste Ühendus
Roman Ljagu - Vene Kultuuriseltside Assotsiatsioon Ruthenia
Zalina Dabla - Euroopa Romade Foorum Eestis
Toivo Kabanen - Soome Kultuuri Edendamise Sihtasutus
Vira Konõk - Eesti Ukrainlaste Kongress
Vladimir Palamar - Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioon
Ülo Kalm - Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse Sihtasutus

Kontakt

Artjom Tepljuk

kultuurilise mitmekesisuse 
osakonna nõunik

Viimati uuendatud 15.11.2021