Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030

Arengukavaga seatakse eesmärke ja suunatakse rahvastiku kestlikkuse, kodanikuühiskonna, üleilmse eestluse ning kohanemise ja lõimumise valdkonda, kui ka nendega tihedalt seotud tulemusvaldkondi.

Arengukava visioon annab sihi ja ambitsiooni, millisena soovime Eestit näha 2030. aastal. Visiooni mõte on kõnetada eesti inimesi olenemata nende kultuuritaustast või elukohast:

 • Eesti on peresõbralik ja kestlik rahvusriik, riik, kus kõigil on hea elada.

 • Eestis on hea perekonda luua ja lapsi kasvatada.

 • Väärtustatakse ja toetatakse lapsevanemaid, tugevate ja kestvate peresuhete loomist ja hoidmist.

 • Eesti on lasterikas ja tagatud on rahvastiku järelkasv.

 • Eesti inimesed on koostöömeelsed, jagavad ühist kultuuriruumi ja tunnevad ühtekuuluvust, sõltumata emakeelest või kultuuritaustast.

 • Olenemata mitmekesisusest jagavad inimesed demokraatlikke väärtusi ja kannavad ühtset Eesti identiteeti.

 • Rahvastiku- ja lõimumispoliitika on inimesekeskne ja toetab kogukondade arengut. Inimesed tunnevad, et nad on väärtustatud ja kaasatud ning mõistavad enda rolli ja võimalusi kogukonda ja ühiskonda panustada.

 • Eesti inimesed soovivad oma elu Eestiga siduda, nad osalevad aktiivselt kogukondlikus ja ühiskondlikus elus ning aitavad kaasa riigi arengule – selleks on neil palju mitmesuguseid võimalusi nii Eestis kui ka võõrsil elades.

Eesti rahvastiku kestlikkus ja sidus ühtehoidev ühiskond on kõigi Eesti inimeste ühine vastutus – see on meie kõigi Eesti!

Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava koostatakse selleks, et:

 • määrata kindlaks arengukava elluviimise perioodi rahvastiku, kodanikuühiskonna, rahvuskaaslaste ja tagasipöördujate ning kohanemise ja lõimumise valdkondade üld- ja alaeesmärgid, nende mõõtmist võimaldavad mõõdikud ning poliitikainstrumendid, mis on kestliku rahvastiku ja sidusa ühiskonna säilitamise ja arendamise aluseks;

 • tagada kooskõla Euroopa Liidu poliitika eesmärkidega perioodil 2021–2027;

 • viia ellu „Eesti 2035“ arengukavas kokku lepitud rahvastiku ja ühiskonna sidususe valdkonnaga seotud eesmärgid;

 • luua eeldused tegevuspõhisele eelarvestamisele üleminekuks ja sellega valdkonna ressursside efektiivsemaks kasutamiseks.

Arengukava eesmärkide saavutamiseks koostatakse esialgse hinnangu järgi neli programmi. Arengukava koostamise käigus võib programmide arv ja sisu muutuda. Programmide nimekirja ja ulatust ning eesmärkide sõnastust kohandatakse arengukava ja programmide koostamisel vastavalt vajadusele, kuid praegu on need kavandatud järgmiselt:

 • Kestlik rahvastik ja hästi toimivad rahvastikutoimingud

 • Tõhus kohanemis- ja lõimumispoliitika

 • Aktiivne kodanikuühiskond

 • Üleilmne eestlus

Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava koostamisel ja elluviimisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

 • rahvastiku kestlikkuse ja arengu tagamine on terviklik ning eeldab erinevate osapoolte jõupingutusi;

 • oluline on jõuda tõenduspõhiselt probleemide põhjusteni;

 • probleemide lahendamisel kasutatakse ajakohaseid, mõjusaid, nutikaid ja optimaalseid lahendusi.

Esialgne ajakava

 • Jaanuar-mai 2020 - eeltöö ja arengukava koostamise ettepaneku protsess

 • Juuni 2020 - arengukava koostamise ettepaneku kooskõlastusring

 • Märts-august 2020 - arengukava esmaversiooni koostamine

 • September-oktoober 2020 - avalik konsultatsioon, arengukava täiendamine

 • Oktoober 2020 - arengukava kooskõlastusring

 • November 2020 - arengukava esitamine valitsusele

Arengukava eest vastutavad Kultuuriministeerium ning Siseministeerium võrdselt. Arengukava strateegilist juhtimist teostab juhtkomisjon, kuhu kuuluvad Kulutuuriministeeriumi, Siseministeeriumi, Riigikantselei, Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Välisministeeriumi esindajad.

Arengukava jooksvat tööd juhib arengukava sidusministeeriumide, rakendusasutuste, Riigikantselei, Rahandusministeeriumi ja arengukava sidusrühmade esindajatest koosnev juhtrühm. Lisaks avaliku sektori organisatsioonidele kaasatakse juhtrühma töösse jooksvalt valdkonna eksperte eelkõige teadusasutustest ja kodanikuühiskonnast.

Arengukava elluviimisse kaasatakse ka kohaliku omavalitsuse üksused ja rahvastiku ja lõimumise teemaga tegelevad vabaühendused ning huvirühmad.

Arengukava valmib Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi koostöös ja ühisel juhtimisel.

Kaasamine

 • 11.02.2020 toimus arengukava avaseminar koostööpartneritega

 • 8.05.2020 toimus arengukava visiooniseminar teadlaste ja ekspertidega

 • „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030“ koostamise ettepaneku eelnõu avalik konsultatsioon Eelnõude infosüsteemis juunis 2020.

 • „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030“ koostamise ettepanek esitati Vabariigi Valitsuse läbi valitsuse infosüsteemi.

 • 15.09.2020 toimus koostööpartneritega aruteluseminar.

Kontaktid

Raivo Küüt

Siseministeeriumi rahvastiku-,
kodanikuühiskonna- ja
perepoliitika asekantsler

 

 

 

Piret Hartman

Kultuuriministeeriumi
kultuurilise mitmekesisuse
asekantsler

Viimati uuendatud 25.10.2020