Etendusasutuse seaduse muutmine

Etendusasutuse seaduse muutmise protsess on kestnud pikalt, väljatöötamiskavatsus planeeritavate muudatustega saadeti valdkonnale tutvumiseks juba 2016. aasta veebruaris ja eelnõu esimene versioon kooskõlastamiseks 2018. aastal.

Millised on olulisimad muudatuste eesmärgid?

Seaduse muutmise põhilised eesmärgid on rahastamissüsteemi korrastamine, etendusasutuse mõiste kaasajastamine, seaduse ülevaatamine vältimaks dubleerimist muude kehtivate seadusega, kuna pärast antud seaduse vastuvõtmist on oluliselt muutunud ka muu õigusruum.

Kuidas muutub seaduses etendusasutuse mõiste?

Täpsed sõnastused on veel kooskõlastamisel, aga kindlasti muudetakse mõiste paindlikumaks. Näiteks, loomenõukogu ei ole enam kohustus kõigile etendusasutustele,  lisatakse võimalus sõlmida võlaõiguslikke suhteid loominguliste töötajatega. Samuti laiendatakse erinevate etendusasutuste tegutsemisvormide ringi ning võetakse maha riigietendusasutused, mida valdkonnas enam ei ole ja mille toimimisloogikale oli üles ehitatud varasem seadus. Seaduses ei käsitleta enam laiemalt muusikavaldkonna asutusi, kuna etendusasutuse seaduse muutmise perioodil on täienenud muusikavaldkonna toetuste süsteem ja sealseid taotlusvoore korraldatakse ministri määruste põhjal. 

Millised on peamised muudatused?

Suurimaks muudatuseks võrreldes seni kehtiva seadusega on rahastamissüsteemi viimine määruse tasandile ning selle täpsem ja põhjalikum lahtikirjutus. Praeguses seaduses piirdub kogu kirju Eesti teatrivaldkonna asutuste rahastamise kirjeldus paari üldise lausega. Määrus hõlmab kõiki rahastamise tahke ning erinevalt seadusest on määruse muutmine ning täiendamine paindlikum. Analoogselt rahastatakse ka näiteks muuseumide ning spordivaldkonda. Rahastamissüsteemi täpsustava määruse arutelud veel jätkuvad. Arvestades mitmesuguseid keerulisi vaidlusi seaduse tõlgendamise teemadel lisatakse määruse lisana ka detailne kriteeriumide kirjeldus ning komisjoni hindamissüsteem. Määrus ja lisa võetakse vastu pärast uue seaduseversiooni vastuvõtmist. 

Mida veel uuendatakse?

Etendusasutuste seadus kirjeldab mitmeid tööprotsesse seoses etendusasutuse toimimisega, need on üle vaadatud ning kaasajastatud vastavalt hetkel toimivatele praktikatele. Lisaks on etendusasutuse seadus seotud mitmete teiste seadustega, sh autoriõiguste seadus, säilituseksemplari seadus, arhiiviseadus, sihtasutuste seadus jpt. Uues versioonis on ka nende seaduste vahepealsed muudatused ja nõuded üle vaadatud ning viidud vastavusse kehtivaga, samuti välditud kordusi.

Keda seaduse uuendamine mõjutab?

Kavandatavad seadusemuudatused puudutavad kogu etendusasutuste paljusust.. Kaudselt on seadusemuudatustest mõjutatud kõik etendusasutustes töötavad inimesed. Mõjutatud sihtrühmaks on ka etendusasutuste publik, muudatused annavad veelgi parema võimaluse toetada valdkondlikku mitmekesisust ja etenduskunstide kättesaadavust kõikides piirkondades üle Eesti.

Milline on seaduse uuendamise protsessi edasine ajakava?

Etendusasutuse seaduse muutmise seaduse uuendatud eelnõu esitatakse riigikogule 2021. aasta sügisel.

Kontakt

Laur Kaunissaare

teatrinõunik

Viimati uuendatud 23.11.2021