Rahvusvahelised etenduskunstide festivalid

Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa valdkonna rahvusvahelistumisele ja etenduskunstide arengule läbi Eestis toimuvate suure valdkondliku mõjuga etenduskunstide festivalide toetamise.

Taotlusvooru aluseks on ministri 30.11.2020 käskkiri nr 178.

Toetust võivad taotleda:

 • Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud;
 • kohaliku omavalitsuse asutused;
 • avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Taotlejal ei tohi taotlemise hetkel olla:

 • maksuvõlgnevust (k.a makse) – riiklikku maksuvõlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi, v.a juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab maksuvõlg olema tasutud ajakava kohaselt;
 • majandusaastaaruande esitamise võlga;
 • täitmata kohustust ministeeriumi ees (aruande või muid võlgnevusi);
 • algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei tohi olla kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.

Toetust ei saa taotleda isikud ja asutused, kellele Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu eelneva otsuse alusel, millega toetus on tunnistatud ebaseaduslikuks või väärkasutatuks või ühisturuga kokkusobimatuks, on esitatud seni täitmata korraldus toetuse tagasimaksmiseks.

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt elektrooniliselt projektitoetuse vormil Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

Taotluste esitamise tähtpäev oli 14. detsember 2020. 

Taotlusvoorust toetatakse festivale, mis toimuvad 2021. aastal.

Komisjon

Laur Kaunissaare – Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna teatrinõunik, komisjoni esimees
Kalmar Kurs – Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja
Madli Pesti – teatrikriitik, teatripedagoog
Hedi-Liis Toome – teatrikriitik, Draama festivali tegevjuht

Taotlusvooru eraldatavate toetuste eeldatav kogusumma on kuni 280 000 eurot (taotlusvooru lõplik maht täpsustub pärast Kultuuriministeeriumi valitsemisala 2021. a eelarve kinnitamist). Taotlusvoorust toetatakse kahte kuni kolme festivali.

Taotluste läbivaatamisel hindab komisjon, kas projekti elluviimiseks antav toetus loetakse vähese tähtsusega abiks Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 (edaspidi VTA määrus) artikli 3 mõistes või mitte. Juhul, kui toetus on käsitletav vähese tähtsusega abina, järgitakse toetuse andmisel VTA määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.

Taotlusvoorust toetatakse projektitoetusena:

Taotlusvoorust toetatakse projektitoetusena Eestis toimuvate rahvusvaheliste etenduskunstide festivalide korraldamist:

 • millel on toimumise järjepidevus (ei toetata esimest korda toimuvaid festivale või uusi algatusi);
 • millel on erinevatest riikidest pärit välisesinejate esitatud lavastuste osakaal festivali programmist vähemalt 60%;
 • mis toimub kahe aasta tagant;
 • mille eelmise festivali kogueelarve ja toetust taotletava festivali kogueelarve ületavaderaldi 100 000 eurot.

Kõik ühe taotleja poolt kavandatud tegevused tuleb esitada ühes taotluses. Kui taotleja taotleb toetust rohkem kui ühele tegevusele, tuleb taotluse kulude-tulude eelarve esitada iga tegevuse kohta detailselt finantseerijate ja kululiikide lõikes.

Taotluste hindamisel hinnatakse festivali:

 • vastavust esitatud tingimustele;
 • etenduskunstide alast tähtsust ja valdkondlikku mõju;
 • välismaalt kutsutud esinejate taset;
 • festivali ajalist kestust ja programmi mahtu;
 • programmi uuenduslikkust ja festivali kunstilise juhi visiooni;
 • eelarve realistlikkust ja kuluartiklite põhjendatust;
 • eelmiste aastate külastajate hulka ning eeldatavat publikuhuvi;
 • kaasfinantseerimise ja omaosaluse määra kogu eelarvest;
 • läbiviijate professionaalsust, eelnevat kogemust ja haldusvõimekust;
 • koostööpartnerite olemasolu ja (rahalist) panust projekti elluviimisel.

Abikõlblikud kulud on:

 • kulud, mis on vajalikud otseselt festivali elluviimiseks ning mis on põhjendatud, mõistlikud ning mida ei ole varem Eesti riigi või muu kaasfinantseerija poolt eraldatud vahenditest hüvitatud; 
 • tekkepõhised kulud, mis tehakse projekti abikõlblikkuse perioodil 01.01.2021-31.12.2021. Kassapõhised kulud peavad olema tehtud aruande esitamise tähtajaks;
 • autori- ja töötasud (sh teenus-, esinemis- ja litsentsitasud) ja muud võlaõiguslike lepingute alusel makstavad tasud ning nendega seotud maksude tasumine. Autoritelt töö või teenuse tellimise või autoritasu maksmise korral peab olema vastava autoriga sõlmitud kirjalik leping (lepingu võib sõlmida ka kolmas isik juhul kui ta vahendab autorit);
 • reklaamikulud ja tegevustega otseselt seotud trükiste koostamise, toimetamise ning trükkimisega seotud kulud;
 • reisi-, toitlustus- ja majutuskulud esinejatele ning välisesinejatele- ja delegaatidele, kui nende elukoht on väljaspool Eestit/kes on kutsutud Eestisse koostöö eesmärgil projekti elluviimiseks. Lennupiletite puhul loetakse kulu abikõlblikuks kui taotleja on võtnud vähemalt kaks võrdlevat pakkumist reisiteenuste pakkujalt ning kuludokumendina esitataval arvel nähtub reisi sihtkoht ja reisija nimi. Reisiteenuse pakkujaks antud punkti kontekstis peetakse ka internetist ostetud pileteid, tingimusel, et on võetud vähemalt üks täiendav pakkumine teiselt reisiteenuse pakkujalt;
 • ruumide, heli- ja valgustehnika rendi ja üüriga seotud kulud;
 • käibemaks juhul, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud. 

Toetuse abikõlblikkuse periood on 01.01.2021–31.12.2021.

Mitteabikõlblikud kulud on:

 • tehnika ja töövahendite soetamise kulud, v.a juhul kui rendikulu on tõestatult suurem kui soetamise kulu;
 • kulud, mis on käsitletavad erisoodustusena ja neilt tasutavaid makse;
 • käibemaks juhul, kui taotleja on käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud;
 • muud tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud.

Taotlusvoorude tulemused

Tulemustega saab tutvuda Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemis.

Kontakt

Laur Kaunissaare

teatrinõunik

Viimati uuendatud 23.11.2021