Spordiseadus

Spordivaldkonda reguleerib Eestis alates 1998. aastast spordiseadus. Viimastel aastatel toimunud arengud spordis kui ka ühiskonnas laiemalt andsid 2017. aasta suvel Kultuuriministeeriumile tõuke koos valdkonnaga valmistada ette mitmeid põhimõttelisi muudatusi sporti reguleerivates õigusaktides.

17. veebruaril 2020 kiitis Riigikogu heaks spordiseaduse, tulumaksuseaduse, halduskoostöö seaduse, maksukorralduse seaduse ja karistusseadustiku muudatused, mis jõustusid 1. märtsil 2020. Tutvu spordiseaduse uuenenud versiooniga.

Spordiseadus sätestab:

 • spordi korraldamise üldised organisatsioonilised ja õiguslikud alused,
 • sportlase ja treeneri õigused ja kohustused,
 • spordi andmekogu eesmärgi ja tegevuse alused,
 • spordi finantseerimise alused, sealhulgas spordiorganisatsioonide toetamise, olümpiavõitja riikliku toetuse, sportlasestipendiumi ja sportlasetoetuse maksmise, treeneri tööjõukulu toetamise ja vabatahtliku spordikohtuniku tegevusega seotud kulude hüvitamise alused,
 • dopinguvastaste reeglite järgimise nõuded,
 • spordivõistlustega manipuleerimise vastase riikliku kontaktpunkti korralduse alused
 • spordiürituste korraldamise nõuded ja vastutuse nõuete rikkumise eest.

Spordiseaduse alusel on vastu võetud järgmised määrused:

 • kultuuriministri 21.12.2012. aasta määrus nr 12, mille järgi Kultuuriministeerium riigieelarvest spordi toetuseks saadud raha jaotab. See dokument sätestab spordialaliitude, maakonna spordiliitude, teiste spordiorganisatsioonide ja spordivõistluste korraldajate toetamise põhimõtted. Tutvu määrusega.
 • kultuuriministri 26.11.2014. aasta määrus nr 9, mis reguleerib treenerite tööjõukulude katmise toetuse määramist. Tutvu määrusega.
 • kultuuriministri 19.12.2018. aasta määrus nr 19, millega kehtestatakse taotlusvoorust „Regionaalsete tervisespordikeskuste väljaarendamise toetus perioodil 2019–2022” vahendite saamiseks ning saadud vahendite kasutamiseks tingimused ja kord. Tutvu määrusega.
 • kultuuriministri 27.02.2020. aasta määrus nr 4, mis reguleerib Eesti spordiregistri tegevust ja andmete kogumist. Tutvu määrusega.

Spordistipendiumide ja -preemiate määramist reguleerib „Riiklike spordistipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord“.

Viimati uuendatud 28.11.2020