Lõimumiskava lõpparuanne: ühiskond on sidusam ja sallivam, kasvanud on riigiidentiteet

17.06.2021 | 11:36

Valitsus võttis tänasel, 17. juuni istungil teadmiseks arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ lõpparuande, mis võtab kokku viimase seitsme aasta lõimumispoliitika tegevussuunad ja tulemuslikkuse. Aruande kohaselt on Eesti ühiskond lõimunud järjepidevalt, rohkem on sallivust ja avatust ning tugevnenud on eri rahvustest inimeste riigiidentiteet.
    • Jaga

„Lõimumiskava kokkuvõte kinnitab, et areng selles valdkonnas on stabiilne. Eesti ühiskonna lõimumine on olnud järjepidev ja positiivse trendiga, sallivust ja avatust on ühiskonnas rohkem ning eri rahvustest inimeste riigiidentiteet on tugev. Rõõmu teeb ka see, et riigikeele oskust peetakse oluliseks ning tööturu lõhed eestlaste ja teistest rahvustest inimeste vahel on vähenenud,“ nimetas kultuuriminister Anneli Ott olulisemaid  järeldusi. „Uuel perioodil peame rohkem tegema tööd kontaktide loomisega eri rahvustest inimeste vahel, jätkama sotsiaalmajanduslike lõhede vähendamist,“ märkis Ott. 

„Lõimuva Eesti 2020“ tegevused olid suunatud peamiselt vähelõimunud teisest rahvusest püsielanikele, uussisserändajatele, aga ka ühiskonnale laiemalt, sealhulgas eestlastele. Arengukava rakendusplaani ühe suurema algatusena hakkas 2015. aastal tegutsema Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) venekeelne telekanal ETV+. Tänu mitmekesisemale sisule ja koostööle eri platvormide vahel suurenes ERR-i kanalite venekeelne auditoorium. 2016. aasta esimeses pooles alustati ka Narva ja Tallinna eesti keele majade kontspetsiooni loomist. Alates 2018. aastast korraldavad eesti keele majad tasuta keelekursusi ning tegevusi, mis võimaldavad eesti keelt kasutada ja laiendada suhtluskeskkonda keeleoskuse säilitamiseks. Samuti koordineerisid eesti keele majad eesti keele praktiseerimisvõimaluste kontaktvõrgustikku.
                                  
Arengukava elluviimiseks mõeldud tegevusi toetati seitsme aasta jooksul kokku ligi 81 miljoni euro ulatuses, sellest 15% tuli Euroopa Sotsiaalfondist ning Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi vahenditest. 

Lõimumisvaldkonna arengukava „Lõimuv Eesti 2020” üldeesmärk on lõimunud ja sotsiaalselt sidus Eesti ühiskond, kus erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesed osalevad aktiivselt ühiskonnaelus ning jagavad demokraatlikke väärtusi. Arengukava on riikliku programmi „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007” ja valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013” jätkudokument. Arengukava ja rakendusplaani lõpparuande koostas Kultuuriministeerium Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Noorteameti, Integratsiooni Sihtasutuse ning Eesti Rahvusringhäälingu esitatud andmete põhjal. Valminud on ka uus arengukava „Sidus Eesti 2021-2030“, mis on lõimumisvaldkonna arengu teejuhiks järgmisteks aastateks.
 
„Lõimuva Eesti 2020“ lõpparuande ja selle lisadokumendiga saab tutvuda siin: https://kul.ee/kultuuriline-mitmekesisus-ja-loimumine/strateegilised-dokumendid/loimuv-eesti-2020.
 

Brita Tuuling

kommunikatsiooniosakonna nõunik