Dokumendiregister

Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks.

Alates 11.12.2017 on Kultuuriministeeriumil kasutusel dokumendihaldussüsteem Delta.

Kultuuriministeeriumi dokumendiregistrite avalikes vaadetes on võimalik tutvuda ministeeriumi tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega – saabunud ja väljastatud kirjade, õigusaktide ja lepingutega.

Kui te otsitud dokumenti avalikust dokumendiregistrist ei leia, esitage meile palun teabenõue. Dokument võib puududa avalikust registrist tehnilisel põhjusel. Teabenõuded on oodatud aadressile min@kul.ee või kodulehe kaudu.

Varasemate aastate dokumendid on kooskõlas dokumentide arhiivi üleandmist reguleerivate õigusaktidega arhiveeritud ja neid väljastatakse asjaomase teabe küsimisel.

Asutuse dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise. Kui soovite nimetatud dokumentidega tutvuda, palume esitada meile teabenõue. Teabenõude korras on võimalik tutvuda dokumendis sisalduva avaliku teabega.

  • Kultuuriministeeriumi õigusaktide eelnõusid menetletakse eelnõude infosüsteemis (välja arvatud ministeeriumi ja tema valitsemisala sisemist töökorraldust puudutavad ministri määruste eelnõud).
  • Kultuuriministeeriumi määruste ametlikud tekstid on kättesaadavad Riigi Teatajas.
  • Puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP) kinnitusdokumentide avalikust registrist.
  • Riigieelarveliste toetuste eraldamise dokumente menetletakse Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

Viimati uuendatud 12.04.2021