Raamatukogud

Eesti raamatukogude missioon on kujundada inimeste lugemisharjumusi, toetada elukestvat õpet ja tagada kõigile vaba ligipääs informatsioonile ning teadmistele. Tulemuseks on kultuurne, intelligentne ja elus hästi hakkama saav kodanik.

Kasutaja vajadustest lähtuvalt moodustavad Eesti raamatukoguvõrgu rahva-, kooli-, teadus- ja erialaraamatukogud ning Eesti Rahvusraamatukogu.

Kultuuriministeerium koordineerib Eesti raamatukoguvõrgu kui terviku arengut koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, teiste ministeeriumite ning kohalike omavalitsustega.

Eesti raamatukogud teevad vaatamata mitmekülgsetele ülesannetele ja erinevale valdkondlikule kuuluvusele tihedat koostööd, tuginedes rahvusvahelistele standarditele ja Eestis koostatud juhenditele.

Raamatukogude teenuseid kasutab iga teine Eesti elanik, mis teeb raamatukogud suurima kliendikontaktiga kultuuriasutusteks Eestis.

Raamatukogude paiknemise ja nende kodulehekülgede info leiab kaardirakendusest.

Ajakiri Raamatukogu

Kultuuriministeeriumi toetusel ilmub kuus korda aastas erialaajakiri Raamatukogu, mis tutvustab raamatukogunduse uusi suundi ja käsitleb probleeme ning vahendab informatsiooni raamatukogude tegemistest. Ajakirjas ilmub ka kultuuri, kirjanduse, raamatuloo ning kirjastamise käsitlusi. Ajakirja väljaandjad on Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ).

Alates 2019. aastast ilmub ajakiri võrguväljaandena Issuu keskkonnas ja ka nõudetrükina.

Ajakirja varasemaid numbreid saab lugeda digitaalarhiivist DIGAR.

Statistika

 • 13 miljonit laenutust aastas, sellest rahvaraamatukogudest 10,3 miljonit
 • 6,9 miljonit külastust aastas
 • 8,4 miljonit virtuaalkülastust aastas
 • 704 900 lugejat
 • 30,8 miljonit teavikut
 • 2423 töötajat

Seadused

Raamatukogude tegevust Eestis reguleerivad rahvaraamatukogu seadussäilituseksemplari seadus ja Eesti Rahvusraamatukogu seadus.

Eesti Hoiuraamatukogu tegevust reguleerib Eesti Hoiuraamatukogu põhimäärus.

Teadusraamatukogude tegevust reguleerivad avalik-õiguslike ülikoolide seadused ja teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus ning kooliraamatukogude tegevust põhikooli- ja gümnaasiumiseadus.

Alanud on rahvaraamatukogu seaduse kaasajastamise protsess.

Raamatukogud virtuaalses maailmas

Riik toetab väärtkirjanduse digiteerimist ja e-raamatuna avaldamist. Tänu sellele on Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR lugejateni jõudnud hulgaliselt olulisi kirjateoseid.

 • DIGAR on Eesti Rahvusraamatukogu kasutajakeskkond, mis pakub juurdepääsu digitaalarhiivis talletatud väljaannetele. Nende hulgas on e-raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid, postkaarte, plakateid, illustratsioone, audioraamatuid ning muusikafaile. Raamatute ja perioodika vorming on enamasti pdf või epub, pildimaterjalil jpeg ja helisalvestistel wav.
 • E-kataloogid ester.eelugeja.ee ja webriks.ee sisaldavad Eesti raamatukogude kirjeid raamatute, perioodikaväljaannete, nootide, helisalvestiste, e-ressursside jms kohta.
 • ELLU on Tallinna Keskraamatukogu e-raamatukogu, mille kaudu on kättesaadav eesti autorite looming ning eesti- ja venekeelne kirjandus. 
 • Eesti artiklite andmebaas ehk Index Scriptorum Estoniae (ISE) on Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete artiklite andmebaas, mida täiendatakse ELNET Konsortsiumi raamatukogude ühistööna iga päev. Paljud väljaanded on täistekstina kättesaadavad DIGARi Eesti artiklite portaalis. Samas keskkonnas koostatakse ka teemaandmebaase.

 

 • "Eesti trükise punane raamat" on loetelu eesti kultuurimälu jaoks olulistest rahvustrükistest. Nominendid valiti nimestikku nende kultuuriväärtust, leidumust, säilivusriske ja seisundit arvestades. 
 • Kodulooportaal on Eesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem. See võimaldab otsida eri paikkondi puudutavaid artikleid ja teavikuid ning tutvuda pikemate tekstide ja entsüklopeedilise materjaliga. Kodulugu leiad ka Rahvusraamatukogu otsinguportaalist.
 • E-varamu on portaal, mis teeb kättesaadavaks Eesti mäluasutuste: raamatukogude, arhiivide ja muuseumide digiteeritud ning digitaalseid ressursse.
 • Europeana on Euroopa kultuuripärandi portaal, mis loodi Euroopa Komisjoni algatusel ja toetusel ning selle eesmärk on vahendada ühe keskkonna kaudu avalikkusele Euroopa raamatukogude, muuseumite ja arhiivide digitaalseid kogusid.

Tähtsamad partnerid

Rahvaraamatukogude Nõukogu on Kultuuriministeeriumi nõuandev kogu, kuhu kuuluvad raamatukogude ja nende asutajate esindajad ning muud raamatukogude valdkonna asjatundjad. Rahvaraamatukogude nõukogu tegevust reguleerib kultuuriministri 25.02.1999 määrus nr 5 ja selle koosseis on kinnitatud ministri 14.05.2020 käskkirjaga nr 82.

Rahvaraamatukogude Nõukogu koosseis:

Janne Andresoo – Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor
Kaie Holm – Tallinna Keskraamatukogu direktor
Marina Jantson – Pärnu Keskraamatukogu teeninduse peaspetsialist
Kädi Koppe – Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik
Aira Lepik – Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituudi raamatukogunduse lektor
Reet Lubi – Viljandi Linnaraamatukogu direktor
Kati Maidla – Põlva Keskraamatukogu direktor
Kristina Pai – MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi tegevdirektor
Piret Hartman – Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler kultuuriväärtuste asekantsleri ülesannetes
Mai Põldaas - Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu arendusjuht
Katre Riisalu – Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse liige
Triin Soone – Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor
Ülle Talihärm – Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna raamatukogunõunik
Kaili Õunapuu-Seidelberg – Lääne-Virumaa Keskraamatukogu direktor

Rahvaraamatukogude Nõukogu teeb ettepanekuid ja avaldab arvamusi rahvaraamatukogude tegevuse ning arengutega seotud küsimustes, näiteks teeb ettepanekuid rahvaraamatukogudega seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks.

 

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ)
Ühingusse kuulub ligikaudu 800 raamatukoguhoidjat ja mitu raamatukogu. ERÜ kaudu saavad raamatukoguhoidjad kaasa rääkida raamatukogunduse arendamises. Ühing korraldab koolitusi ja erialaüritusi ning edendab raamatukoguhoidjate kutsekvalifikatsiooni. ERÜ annab välja aastaraamatut ja koos Eesti Rahvusraamatukoguga ajakirja Raamatukogu. ERÜ on Rahvusvahelise Raamatukoguühingute ja -institutsioonide Liidu (IFLA) liige. 

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium ehk ELNET Konsortsium
Raamatukogude avalike huvide ühiseks teostamiseks asutatud mittetulundusühendus, mis haldab ja arendab integreeritud raamatukogusüsteeme Sierra/Millennium ning neil põhinevaid e-kataloogi ESTER ja Eesti artiklite andmebaasi ISE. Konsortsium haldab ja arendab ka Eesti märksõnastikku (EMS).

Kontakt

Ülle Talihärm

raamatukogunõunik

Viimati uuendatud 14.01.2021