Raamatukogud Eestis

Eesti raamatukoguvõrgu moodustavad 2019. aasta raamatukogude statistika andmetel 875 raamatukogu: 521 rahvaraamatukogu, 39 teadus- ja erialaraamatukogu, 315 kooliraamatukogu.

Eesti Rahvusraamatukogu kui avalik-õigusliku asutuse ülesanne on Eestis ilmunud või Eesti kohta informatsiooni sisaldavate teavikute kogumine, alaliselt säilitamine ja kättesaadavaks tegemine, samuti raamatukogunduse ja sellega seotud valdkondade teadus- ja arendustegevus ning parlamendi- ja teadusraamatukogu ülesannete täitmine. Rahvusraamatukogu koordineerib ja nõustab Eesti raamatukogusid ning on kultuurikeskus. Rahvusraamatukogu tegevust finantseeritakse riigieelarvest Kultuuriministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel.

Eesti Hoiuraamatukogu ülesanne on säilitada üleriigilist vähekasutatavate trükiste hoiukogu, vahendada vahetuskogu teavikuid raamatukogudele ja teenindada nägemispuudega lugejaid. Vahetuskogusse võetakse raamatukogudelt, teistelt asutustelt ja eraisikutelt neile mittevajalikke trükiseid. Raamatukogud võivad vahetuskogust valida tasuta trükiseid oma kogude täiendamiseks või kahjustatud trükiste asendamiseks.

Eesti Pimedate Raamatukogu teenindab nägemispuudega või mõne muu tavakirjas teksti lugemist takistava puude, häire või haigusega inimesi, kellel on võimalik endale koju tellida heliraamatuid või kasutada Veebiraamatukogu, kus on ligi 5000 eesti- ja võõrkeelset digi- ning heliraamatut, ajalehte ja ajakirja. Eesti Pimedate Raamatukogu asub Eesti Hoiuraamatukogus.

Eesti Lastekirjanduse Keskus kogub ja vahendab Eesti ning maailma lasteraamatuid, perioodikat, samuti raamatuillustratsioone ja muud erialast materjali ning populariseerib lastekirjandust.

Rahvaraamatukogud on omavalitsuse asutused, mille tegevust koordineerib Kultuuriministeerium. Rahvaraamatukogude tööd reguleerib rahvaraamatukogu seadus ja koostööd korraldab Kultuuriministeeriumi juures tegutsev Rahvaraamatukogude Nõukogu.

Igas maakonnas on maakonnaraamatukogu, mis on maakonna teistele raamatukogudele komplekteerimis-, koolitus- ja nõustamiskeskus. 2016. aastal algatas Kultuuriministeerium rahvaraamatukogu seaduse kaasaajastamise protsessi.

Teadusraamatukogu on avalikku teenust osutav raamatukogu, mille ülesanne on teadusinformatsiooni kogumine, säilitamine, töötlemine ja kättesaadavaks tegemine kõikidele lugejatele. Teadus- ja erialaraamatukogud on Eesti Rahvusraamatukogu, ülikoolide ja teiste kõrgkoolide raamatukogud ning mitmesuguste asutuste erialaraamatukogud. 

Teadusraamatukogude tegevust koordineerib Haridus- ja Teadusministeerium. Et teadusraamatukogude koostööd arendada ja ühisotsuseid teha, tegutseb Haridus- ja Teadusministeeriumi juures Teadusraamatukogude Nõukogu.

Erialaraamatukogud tegutsevad enamasti asutuste raamatukogudena.

Kooliraamatukogu on õpiprotsessi toetajana õppeasutuse osa. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi peab raamatukogu ja õppekirjanduse kogu olema igas koolis. Kui koolis raamatukogul põhikogu puudub, tagab kooliõpilaste raamatukoguliku teenindamise kohalik rahvaraamatukogu.

Viimati uuendatud 07.11.2020