Rahastamine

Riik rahastab rahvakultuuri valdkonda tegevustoetuste ja projektitoetuste kaudu. Rahvakultuuri valdkonnas saavad riigieelarvest otse tegevustoetust Eesti Rahvakultuuri Keskus, Eesti Laulu- ja tantsupeo SA ning Võru Instituut.

Rahvakultuuri valdkonna partnerorganisatsioonide ehk keskseltside tegevustoetus

Toetuse andmise eesmärk on kaasata rahvakultuuri valdkonda hõlmavaid partnerorganisatsioone kultuuripoliitika kujundamisse ja tegevuste elluviimisse, arendada partnerorganisatsioonide kaudu koori- ja puhkpillimuusika, rahvatantsu ja -muusika, harrastusliku näitemängu, rahvusliku käsitöö ja folklooriliikumise alast tegevust Eestis, hoida ja väärtustada Eesti pärimuskultuuri ja pärimuskultuuril ning rahvuslikel traditsioonidel põhinevat seltsiliikumise ja harrastustegevuse järjepidevust, suurendada partnerorganisatsioonide vabatahtlike liikmete võrgustikku ja organisatsioonilist suutlikkust ning valdkonna töötajate professionaalsust. Toetusi koordineerib Eesti Rahvakultuuri Keskus .

Laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide tegevustoetus

Laulu- ja tantsupeo ettevalmistuses osalevatele kollektiividele on loodud järgmised alaprogrammid: kooride, orkestrite ja rahvatantsurühmade riiklik tegevustoetuste programm; kollektiivi juhtide õppestipendium ning kollektiivide arendus- ehk väljunditoetus. Programme koordineerib Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA.

Kultuuriruumide toetusmeetmed

Riik toetab kultuuriruumide vaimse kultuuripärandi säilimist, püsimist ja kogukonna tegevust. Kihnu, Mulgimaa, Peipsiveere, saarte, Setomaa, Vana Võromaa ja Virumaa kultuuriruumide toetusmeedet koordineerib Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Folkloorifestivalid

Toetust saab taotleda pärimuskultuuri festivalide või -ürituste korraldamiseks. Toetuse eesmärk on toetada eesti pärimuskultuuri kandjaid ning tutvustada erinevaid folklooriliike festivalidel ja üritustel. Folkloorifestivalide toetusi koordineerib Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Rahvakultuuri valdkondlikke omaalgatusi toetab Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital ja 15 maakondlikku eksperdirühma. Peale selle on võimalus toetusi saada hasartmängumaksust laekuvatest vahenditest eraldatava regionaalse kultuuritegevuse toetuse kaudu (toetust koordineerib Eesti Rahvakultuuri Keskus). Valdkonna eripära ja vajadusi arvestavad ka mitmesugused Euroopa Liidu toetusmeetmed. 

Viimati uuendatud 07.11.2020