Rahastamine

Raamatukogude tegevust rahastatakse nii otse riigieelarvest, kohalike omavalitsuste ja ülikoolide eelarvest kui ka Kultuuriministeeriumi taotlusvoorude kaudu.

Otse riigieelarvest saavad toetust Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Hoiuraamatukogu.

Rahvaraamatukogu seadus sätestab, et raamatukogusid rahastatakse nende omandivormi järgi – riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvest, annetustest, põhitegevusega seotud tasulistest teenustest või laekumistest sihtasutustelt ja -kapitalidelt jne.

Kultuuriministeerium toetab rahvaraamatukogudesse eesti keele ja kultuuri seisukohast oluliste väljaannete soetamist ning eraldab maakonnaraamatukogu neljale töötajale töötasu toetust maakondliku raamatukoguteeninduse koordineerimiseks. Toetuste määramist reguleerib Rahvaraamatukogudele riigieelarvest finantseeritavate kulude jaotamise kord.

Lisavõimalus raamatukogu koolitusi ja uuenduslikke tegevusprojekte rahastada on Kultuuriministeeriumi toetusprogrammi „Raamatukogude arendamine“ avatud taotlusvoorud.

Rahvusvaheliste projektide jaoks annab riik raha taotlusvoorust „Eesti kultuur maailmas“. Toetatakse projekte, mis soodustavad Eesti kultuuri rahvusvahelistumist ja kultuurieksporti, Eesti tutvustamist maailmas kultuuri kaudu ja võimaluste loomist Eesti loovisikutele. Samuti toetatakse kultuurikollektiivide ja loomeettevõtjate pääsu rahvusvahelisele areenile.

Taotlusvooru „Muinsuskaitse, muuseumide ja raamatukogude valdkonna partnerorganisatsioonide tegevustoetus“ kaudu toetatakse teiste hulgas ka raamatukogude valdkonna partnerorganisatsioone, nagu MTÜ Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing. Eesmärk on kaasata neid kultuuripoliitika kujundamisse ja tegevuste elluviimisse, arendada ja suurendada nende vabatahtlike liikmete võrgustikku ja organisatsioonilist suutlikkust, tõsta traditsiooniliste ja innovaatiliste tegevuste kvaliteeti, suurendada rahvusvahelist, valdkondadevahelist ja -ülest võimekust, edendada koostööd ning tõsta valdkonna töötajate professionaalsust.

Viimati uuendatud 11.10.2020