Rahastamine

Muuseumide tegevust rahastatakse nii otse riigieelarvest, kohalike omavalitsuste ja ülikoolide eelarvest kui ka Eesti Kultuurkapitali ja Rahvakultuuri Keskuse kaudu. Kultuuripoliitika põhialuste järgi peab muuseumikogu omanik tagama muuseumi põhiülesannete täitmiseks vajaliku baasfinantseeringu.

Otse riigieelarvest saavad toetust riigimuuseumid. Peale Kultuuriministeeriumi on riigimuuseumid ka Kaitseministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Siseministeeriumi valitsemisalas.

Riigi osalusega sihtasutuste, aga ka kohaliku omavalitsuse muuseumide, avalik-õigusliku isiku muuseumide ja eramuuseumide tegevuse rahastamise alus on kultuuriministri määrus „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile muuseumide tegevustoetuseks eraldatud vahendite taotlemise ja määramise kord“

Muinsuskaitseamet toetab projektipõhiselt muuseumivaldkonna populariseerimist, strateegilist arendamist, muuseumidevahelise koostöö aktiveerimist ning muuseumitöötajate koolitusi – seda taotlusvoorust „Kultuuripärandi valdkonna arendamine“ ning "Muuseumide kiirendi".

Rahvusvaheliste projektide jaoks annab riik raha taotlusvoorust „Eesti kultuur maailmas“. Toetatakse projekte, mis soodustavad Eesti kultuuri rahvusvahelistumist ja kultuurieksporti, Eesti tutvustamist maailmas kultuuri kaudu ja võimaluste loomist Eesti loovisikutele. Samuti toetatakse kultuurikollektiivide ja loomeettevõtjate pääsu rahvusvahelisele areenile.

Taotlusvooru „Muinsuskaitse, muuseumide ja raamatukogude valdkonna partnerorganisatsioonide tegevustoetus“ kaudu toetatakse teiste hulgas ka muuseumivaldkonna partnerorganisatsioone, nagu MTÜ Eesti Muuseumiühing ja MTÜ ICOM Eesti Rahvuskomitee. Eesmärk on kaasata neid kultuuripoliitika kujundamisse ja tegevuste elluviimisse, arendada ja suurendada nende vabatahtlike liikmete võrgustikku ja organisatsioonilist suutlikkust, tõsta traditsiooniliste ja innovaatiliste tegevuste kvaliteeti, suurendada rahvusvahelist, valdkondadevahelist ja -ülest võimekust, edendada koostööd ning tõsta valdkonna töötajate professionaalsust.

Projektitoetusi eraldavad ka Eesti Kultuurkapital ja Rahvakultuuri Keskus.

Viimati uuendatud 11.10.2020