Raamatukogude arendamine

Toetuse eesmärk on rahvaraamatukogude arendamine, raamatukogunduse valdkonna tutvustamine ja rahvusvahelistumisele kaasaaitamine, rahvaraamatukogude- ja raamatukogudevahelise koostöö aktiveerimine, rahvaraamatukogutöötajate professionaalsuse tõstmine ja erialaste teadmiste omandamine rahvusvahelistel raamatukoguüritustel ning erialaste rahvusvaheliste konverentside korraldamine.

Taotlusvooru aluseks on ministri 09.01.2015 määrus nr 1 "Rahvaraamatukogude riigieelarvest finantseeritavate kulude jaotamise kord".

Toetust võivad taotleda :

 • Mittetulundusühingud, mille põhikirjaline tegevus on raamatukoguhoidjate kutsehariduse edendamine, raamatukogunduse arendamine ühistegevuse kaudu ja kellel on vähemalt 2aastane praktiline kogemus nimetatud valdkonnas.
 • Raamatukogunduse ja infoteaduse eriala õppeasutused.
 • Maakondade ja linnade keskraamatukogud.
 • Eesti Rahvusraamatukogu.
 • Valdkonna eest vastutava ministri poolt nimetatud teadusraamatukogud.
 • Eesti Hoiuraamatukogu.
 • Eesti Lastekirjanduse Keskus.

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt elektrooniliselt projektitoetuse vormil Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

Taotlusi võetakse vastu igal aastal ajavahemikul 1. veebruar - 25. veebruar ja 2. mai - 20. mai.

Aruandlus

Toetuste saajad esitavad toetuse kasutamise aruande Kultuuriministeeriumile e-keskkonna kaudu 30 tööpäeva jooksul pärast projekti lõppemise tähtpäeva lõppu.

  Komisjon

  Tarvi Sits - komisjoni esimees, Kultuuriministeeriumi kantsler kultuuriväärtuste asekantsleri ülesannetes
  Ülle Talihärm - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna raamatukogunõunik
  Asta Trummel - Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna kirjandusnõunik

  Tingimused

  Programmist toetatakse:

  • Rahvaraamatukogutöötajate koolitusi, koolitusprojekte ja erialaseid õppereise, kus osalevad rohkem kui ühe rahvaraamatukogu töötajad.
  • Rahvaraamatukogude ühiste koolituste, ürituste ja suvekursuste korraldamist.
  • Rahvaraamatukogu arendustegevust ja raamatukogunduse valdkonna tutvustamist.
  • Koolitusi ja koostööprojekte infokirjaoskuse arendamiseks.
  • Sõidutaotlusi rahvusvahelisele raamatukoguüritusele, kui taotleja esindab Eestit ja teeb ettekande.
  • Üleriigiliste rahvaraamatukoguürituste korraldamist ja rahvusvahelistel raamatukoguüritustel osalemist Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu poolt.

  Programmist ei toetata:

  • Kitsale sihtrühmale suunatud ühe raamatukogu ürituste korraldamist.
  • Uute andmebaaside või infosüsteemide loomist.
  • Näituseprojekte.
  • Projekte, mis kestavad kauem kui taotlemise aasta 31. detsember.
  • Trükiste (raamatud, kalendrid jm) väljaandmist.

  Taotlusvoorude tulemused

  Tulemustega saab tutvuda Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemis.

  Toetuse määramisel võetakse arvesse:

  • Projekti vastavust programmi eesmärgile.
  • Projekti valdkondlikku mõju, osasaajate arvu ja ulatust (regionaalne, üleriigiline, rahvusvaheline).
  • Projekti kestlikkust, ajakohasust ja läbimõeldust.
  • Projekti läbiviijate professionaalsust, eelnevat kogemust ja haldusvõimekust.
  • Eelarve realistlikkust ja kuluartiklite põhjendatust ning kaasfinantseerimise ja omaosaluse määra kogu eelarvest.
  • Koostööpartnerite olemasolu ja panust projekti elluviimisel.
  • Arendustegevuste puhul vajaduste põhjendatust hetkeolukorra analüüsi alusel.
  • Konverentside, seminaride, koolituste ja ürituste puhul programmi kirjelduse  põhjalikkust, ajakava, projektist kasusaajate hulka ja regionaalset kaetust, kaasatud esinejate taset.

  Mittesihtotstarbelised kulud:

  • Toitlustuskulud.
  • Kingitused, v.a lugemisprojektides raamatud.
  • Organisatsioonide liikmemaks, välja arvatud Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu liikmemaks rahvusvahelistes organisatsioonides Rahvusvaheline Raamatukoguühingute ja -asutuste Liit (IFLA) ja Euroopa Raamatukogu-, Info- ja Dokumentatsiooniühenduste Büroo (EBLIDA).
  • Päevarahad.
  • Muud tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud.

  Kontakt

  Ülle Talihärm

  raamatukogunõunik

  Viimati uuendatud 08.05.2021