Lõimumine

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakond vastutab lõimumispoliitika kujundamise, koordineerimise ning seire eest, toetab rahvusvähemuste kultuuriomavalitsusi ja -seltse, hõimurahvaid ja rahvuskaaslasi ning aitab edendada nende kultuurielu ja -tegevust.

Mis on lõimumine?

Lõimumispoliitika eesmärk on aidata kaasa Eestis sidusa ja stabiilse ühiskonna kujunemisele, kus eri keele- ja kultuuritaustaga inimesed on omaks võtnud Eesti identiteedi ning peavad Eestit oma kodumaaks, osalevad aktiivselt ühiskonnaelus, sh tööhõives, elukestvas õppes ja kodanikuühiskonnas, jagavad demokraatlikke väärtusi, annavad oma osa riigi ja ühiskonna arengusse ning orienteeruvad Eesti kultuuriruumis. Lõimumise aluseks on Eesti ühiskonna avatus ning inimeste teadlikkus ja austus erinevate kultuuride ja keelte vastu ning Eesti identiteedi omaksvõtt.

Lõimumise valdkonna uuringutega saab tutvuda siin.

Seadusandlus

Lõimumise valdkonda reguleerivad järgmised seadused:

§ 49. Igaühel on õigus säilitada oma rahvuskuuluvus.

§ 50. Vähemusrahvustel on õigus luua rahvuskultuuri huvides omavalitsusasutusi vähemusrahvuste kultuurautonoomia seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

Partnerid

Lõimumispoliitika tegevusi viib ellu Integratsiooni Sihtasutus (INSA). INSA peakontor asub Narvas. Tallinnas ja Narvas asuvad eesti keele majad.

Lõimumisega seotud tegevusi viivad ellu ka teised institutsioonid: Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Töötukassa, Innove, kohalikud omavalitsused, Eesti Rahvusringhääling, kolmanda sektori organisatsioonid ja teised.

Koostöö kohalike omavalitsustega

Teenuste nüüdisajastamine ja ühiskondlike hoiakute kujundamine on märksõnad, mis läbivad lõimumisvaldkonna poliitikakujundamist nii riiklike institutsioonide kui ka kohalike omavalitsuste tasandil. Ehkki kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ei suuna kohalikke omavalitsusi otseselt lõimumispoliitikaga tegelema, saavad linnad ja vallad teise keele- ja kultuuritaustaga elanike kohanemisele ja lõimumisele oma haldusterritooriumil avalike teenuste kaudu märkimisväärselt kaasa aidata.

Kultuuriministeeriumi poolt koostatud „Ülevaade lõimumis- ja kohanemisvaldkonna teenustest Eestis“ on juhendmaterjal kohalikele omavalitsustele. Dokument annab ülevaate lõimumispoliitika elluviimisest Eestis ja esitab näiteid lõimumist toetavatest teenustest kohalikes omavalitsustes, selgitab valdkondlikke mõisteid ning tutvustab Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonide rolli lõimumispoliitika kujundamisel.

Juhendmaterjal aitab kaasa koostamisel oleva lõimumisvaldkonna arengukava eesmärkide elluviimisele, kus üheks tegevussuunaks on riigi tihedam koostöö kohalike omavalitsustega nii uussisserändajate kohanemist ja lõimumist toetavate teenuste kui ka riiki tagasi pöörduvate rahvuskaaslastele mõeldud teenuste elluviimisel.

Viimati uuendatud 12.10.2021