Lõimumine

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakond vastutab lõimumispoliitika kujundamise, koordineerimise ning seire eest, toetab rahvusvähemuste kultuuriseltse, hõimurahvaid ja rahvuskaaslasi ning aitab edendada nende kultuurielu ja tegevust.

Mis on lõimumine?

Lõimumispoliitika eesmärk on aidata kaasa Eestis sidusa ja stabiilse ühiskonna kujunemisele, kus eri keele- ja kultuuritaustaga inimesed on omaks võtnud Eesti identiteedi ning peavad Eestit oma kodumaaks, osalevad aktiivselt ühiskonnaelus, sh tööhõives, elukestvas õppes ja kodanikuühiskonnas, jagavad demokraatlikke väärtusi, annavad oma osa riigi ja ühiskonna arengusse ning orienteeruvad Eesti kultuuriruumis. Lõimumise aluseks on Eesti ühiskonna avatus ning inimeste teadlikkus ja austus erinevate kultuuride ja keelte vastu ning Eesti identiteedi omaksvõtt.

Lõimumise valdkonna uuringutega saab tutvuda siin.

Seadusandlus

Lõimumise valdkonda reguleerivad järgmised seadused:

Põhiseadus

Vähemusrahvuste kultuuriautonoomia seadus

Kultuurilise mitmekesisuse valdkonna üks alusdokumente on UNESCO kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsioon, millega on liitunud üle 100 riigi. Kultuuriministeerium vastutab konventsiooni rakendamise eest Eestis.

Partnerid

Lõimumispoliitika tegevusi viib ellu Integratsiooni Sihtasutus (INSA). INSA peakontor asub Narvas. Tallinnas ja Narvas asuvad eesti keele majad.

Lõimumisega seotuid tegevusi viivad ellu ka teised institutsioonid: Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Töötukassa, Innove, kohalikud omavalitsused, Eesti Rahvusringhääling, kolmanda sektori organisatsioonid ja teised.

Koostöö kohalike omavalitsustega

Teenuste nüüdisajastamine, ühiskondlike hoiakute kujundamine on märksõnad, mis läbivad lõimumisvaldkonna poliitikakujundamist nii riiklike institutsioonide kui ka kohalike omavalitsuste tasandil. Ehkki kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ei suuna kohalikke omavalitsusi otseselt lõimumispoliitikaga tegelema, saavad linnad ja vallad teise keele- ja kultuuritaustaga elanike kohanemisele ja lõimumisele oma haldusterritooriumil avalike teenuste kaudu märkimisväärselt kaasa aidata.

Kultuuriministeeriumi poolt koostatud „Ülevaade lõimumis- ja kohanemisvaldkonna teenustest Eestis“ on juhendmaterjal kohalikele omavalitsustele, mille eesmärk on anda terviklik ülevaade võimalustest, kuidas kujundada kohanemis- ja lõimumisteenuseid kohalike omavalitsuste tasandil. Dokument annab ülevaate lõimumispoliitika elluviimisest Eestis ja esitab näiteid lõimumist toetavatest teenustest kohalikes omavalitsustes, selgitab valdkondlikke mõisteid, tutvustab Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonide rolli lõimumispoliitika kujundamisel.

Juhendmaterjal aitab kaasa koostamisel oleva lõimumisvaldkonna arengukava eesmärkide elluviimisele, kus üheks tegevussuunaks on riigi tihedam koostöö kohalike omavalitsustega nii uussisserändajate kohanemist ja lõimumist toetavate teenuste kui ka riiki tagasi pöörduvate rahvuskaaslastele mõeldud teenuste elluviimisel.

Viimati uuendatud 21.04.2021