Rahastamine

Lõimumise valdkonda rahastatakse riigieelarvest, Euroopa Liidu fondidest ning teistest allikatest.

Euroopa Liidu rahastus

Lõimumis-, sh kohanemisalaseid tegevusi rahastatakse:

  • Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Selleks loodi lõimumismeede (meede 2.6) „Võimaluste loomine Eestis elavate ning ühiskonnas vähelõimunud püsielanike aktiivse hõive ja ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks ja uussisserändajate kohanemise ja hilisema lõimumise toetamiseks“.

Meetme rakendusüksuseks on Sihtasutus Innove, kes viib läbi projektide seiret ning kontrolli. Lõimumismeetme puhul on toetuse saajaks kultuuriministri käskkirja alusel Integratsiooni Sihtasutus. Kõik tegevused on üleriigilised, kuid arvesse tuleb võtta, et peamiselt elavad sihtrühma (vähelõimunud püsielanikud) esindajad linnades, olles koondunud kolme piirkonda: Ida-Virumaale, Harjumaale ja Tallinnasse ning Tartusse.

  • Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist (projekt AMIF2020-8 „Eesti keele õpe kolmandate riikide kodanikele Eestis“, mille kaasrahastajaks on Siseministeerium).

Enamik lõimumisalaseid tegevusi viib ellu Integratsiooni Sihtasutus. Tegevuste rakendamise aluseks on valdkondlik arengukava Lõimuv Eesti 2020 ja selle rakenduskava, samas on tegevused seotud ka teiste arengukavade eesmärkidega.

Viimati uuendatud 12.10.2021