Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused 2014–2021

Kultuuriministeerium osaleb Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra Finantsmehhanismidest 2014–2021 rahastatava programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ elluviimisel. Lähiaastatel investeeritakse selle programmi kaudu sotsiaalkaitsesse ja kohalikku arengusse 21,2 miljonit eurot. Programm keskendub laste liikumisele, sotsiaalkaitsele, hariduse tugiteenustele, noortele õigusrikkujatele taastava õiguse lähenemise käivitamisele ning kultuuripärandi säilitamisele väikelinnades.Rohkem infot leiab programmi ametlikult kodulehelt https://www.sm.ee/et/norra-toetused-2014-2021.

Kultuuriministeerium viib ellu programmiosa, mis keskendub muinsuskaitsealadele ajaloolistes linnakeskustes.
Programmiosa eelarve on 3 317 647 eurot, mis jaguneb kahe tegevuse vahel:

Avatud taotlusvoor eelarvega 2 859 647 €

Taotlusvoorust rahastatakse Haapsalu, Kuressaare, Lihula, Paide, Pärnu, Rakvere, Viljandi, Valga ja Võru linna muinsuskaitsealadel asuvate hoonete restaureerimist ja neile avalikult pakutavate teenustega seotud kasutuse andmist. Toetuse andmise eesmärk on restaureerida ja võtta tühjana seisvad või alakasutatud hooned kasutusele kohaliku kogukonna vajadusteks ning elavdada seeläbi muinsuskaitseala.

Toetuse vähim summa projekti kohta on 200 000 eurot ja suurim summa 500 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 80% ning see sõltub hoone kasutuse otstarbest ja prognoositava kasumi suurusest.

Taotlema on oodatud Eestis juriidilise isikuna registreeritud avaliku ja erasektori asutused ja valitsusvälised organisatsioonid ning Eestis tegutsevad valitsustevahelised organisatsioonid. Projektidesse on oodatud partnerid Eestist või programmi doonorriikidest (Norra, Island, Liechtenstein).

Viited

Taotlusvooru täpsemad tingimused

Projekt „Ajalooliste linnakeskuste elavdamine ja kohalik areng kultuuripärandi kaudu“, eelarve 458 000 €

Projekti elluviija on Muinsuskaitseamet, projekti partner Norra kultuuripärandiamet.

Selle projekti eesmärk on vahetada kogemusi ja kasvatada kogukondade ja kohalike omavalitsuste teadlikkust pärandihaldusest ja vanalinnade kasutusvõimalustest kohaliku arengu mootorina. Projekti kaasatakse lisaks Eesti omavalitsustele ka Norra sarnaste väljakutsetega kohalikke omavalitsusi ja sealseid eksperte. Plaanis on korraldada õppereise ja koolitusseminare omavalitsustele ja kohalikele kogukondadele, restaureerimise töötube ekspertidele ja tudengitele ning anda välja trükiseid. Projekt algab jaanuaris 2020 ja kestab 30 kuud.

Oluline osa programmis on kahepoolsete suhete edendamine doonorriikidega. Nii Eestis kui ka Norras väheneb elanike arv väljaspool suuremaid linnu. See avaldab mõju väikelinnade keskustele, kust kaovad ärid ja teenused, linnaruum on alakasutatud ja hooned jäävad tühjaks. Tühjad majad mõjutavad negatiivselt kõrvalolevaid korras maju ja kogu elukeskkonda. Rahvastiku kahanemine ohustab ka kultuuripärandit.

Viited

Projekti kodulehekülg

Uudiskiri juuli-detsember 2020

12. novembril 2019 toimus Tallinnas programmi avaseminar. 

Seminaril kõlanud ettekanded:

 (Liina Jänes, Kultuuriministeerium)

 (Kaarel Truu, Muinsuskaitseamet)

Kontaktid

Liina Jänes

Kultuuriministeerium

Viimati uuendatud 28.04.2021