Euroopa Liidu "Loov Euroopa" kultuuri alaprogrammis osalevate Eesti projektide kaasrahastamine

Taotlusvooru eesmärgiks on eesti kultuuri rahvusvahelistumine ja jätkusuutlike väliskontaktide loomine Eesti kultuuriasutuste osalemise kaudu Euroopa Liidu programmi „Loov Euroopa“ kultuuri alaprogrammis.

Toetusprogrammi aluseks on ministri 23.07.2020 käskkiri nr 116.

Toetust võivad taotleda:

 • era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud;
 • riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused.

Toetuse taotlejal ei või taotluse esitamise ajal olla:

 • Maksuvõlgnevust (k.a makse) - riikliku maksuvõlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab maksuvõlg olema tasutud ajakava kohaselt.
 • Majandusaasta aruande esitamise võlga.
 • Täitmata kohustust ministeeriumi ees (aruande või muid võlgnevusi).

Toetuse taotleja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei tohi olla kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.

Taotlemine

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada Kultuuriministeeriumile elektrooniliselt.

Taotluste esitamise tähtpäev oli 18. august 2020. a

Taotlusele tuleb lisada

 • LISA 1 Koostööprojektis osalemise eelarve 2020. a tegevuste lõikes.
 • LISA 2 Programmi “Kultuur” raames esitatud projekti 2020. a tegevuste kirjeldus täpsustades enda rolli projekti läbiviimisel.
 • Tõend Euroopa Komisjoni poolse rahastamisotsuse kohta.

Taotlusvoorust toetatakse

 • Euroopa Liidu programmi „Loov Euroopa“ kultuuri alaprogrammis osalevaid Eesti projektijuhte või kaaskorraldajaid koostööprojektides osalemiseks vajaliku kaasrahastamise osas;
 • mitmeaastaste projektide puhul ainult 2020. aastal toimuvaid tegevusi.

Taotlusvooru eelarve maht on kuni 46 400 eurot.

Taotlusvoorust jagatava toetuse alampiir taotleja kohta on 1 000 eurot ja ülempiir 15 000 eurot.

Taotluste hindamisel võetakse arvesse:

 • projekti mõju valdkonna arengule ja rahvusvaheliste kontaktide loomise võimekust;
 • taotleja professionaalsust, eelnevat kogemust, haldusvõimekust, välismaiste koostööpartnerite taset ja panust projekti elluviimisel;
 • projekti kestlikkust, uuenduslikkust ja ajakohasust;
 • projekti kaasatud esinejate taset, projektist kasusaajate hulka ja rahvusvahelist ulatust;
 • eelarve realistlikkust, kuluartiklite põhjendatust ning kaasfinantseerimise ja omaosaluse määra kogu eelarvest.

Komisjon

Kalmar Kurs - komisjoni esimees, Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja
Taaniel Raudsepp - Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler
Heili Jõe - Kultuuriministeeriumi Euroopa Liidu asjade nõunik
Eve Leemet - MTÜ Loov Eesti juht

Abikõlblikud kulud:

 • kulud, mis on vajalikud otseselt projektide ettevalmistamiseks ja elluviimiseks, sh reisi- ja majutuskulud, materjalide ja instrumentide transpordikulud, päevarahad, kindlustus, viisade vormistamine, osavõtumaksud jms;
 • kulud, mida ei ole varem Eesti riigi või muu kaasfinantseerija poolt eraldatud vahenditest hüvitatud; 
 • tekkepõhised kulud, mis tehakse projekti abikõlblikkuse perioodi jooksul vahemikus 01.01.2020 - 31.12.2020, kassapõhised kulud peavad olema tehtud aruande esitamise tähtajaks;
 • autori- ja töötasud (sh teenus-, esinemis- ja litsentsitasud) ja muud võlaõiguslike lepingute alusel makstavad tasud ning nendega seotud maksude tasumine. Autoritelt töö või teenuse tellimise või autoritasu maksmise korral peab olema vastava autoriga sõlmitud kirjalik leping (lepingu võib sõlmida ka kolmas isik juhul kui ta vahendab autorit);
 • reisi-, toitlustus- ja majutuskulud esinejatele ning välisesinejatele- ja delegaatidele, kui nende elukoht on väljaspool Eestit/ kes on kutsutud Eestisse koostöö eesmärgil projekti elluviimiseks. Lennupiletite puhul loetakse kulu abikõlblikuks kui taotleja on võtnud vähemalt kaks võrdlevat pakkumist reisiteenuste pakkujalt ning kuludokumendina esitataval arvel nähtub reisi sihtkoht ja reisija nimi. Reisiteenuse pakkujaks antud punkti kontekstis peetakse ka internetist ostetud pileteid, tingimusel, et on võetud vähemalt üks täiendav pakkumine teiselt reisiteenuse pakkujalt;
 • reklaamikulud ja tegevustega otseselt seotud trükiste koostamise, toimetamise ja trükkimisega seotud ja muid tugitegevuste kulud, sh veebilahenduste kulud;
 • ruumide, pillide, heli- ja valgustehnika rendiga seotud kulud;
 • käibemaks juhul, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud.

Toetuse abikõlblikkuse periood on 01.01.2020 - 31.12.2020.

Mitteabikõlblikud kulud on:

 • panga teenustasud ülekannete teostamisel;
 • mitterahalised kulud;
 • kahjum valuutavahetusest;
 • tehnika ja töövahendite soetamine, v.a juhul kui rendikulu on tõestatult suurem kui soetamise kulu;
 • organisatsioonide liikmemaksud;
 • kulud, mis on käsitletavad erisoodustusena ja neilt tasutavaid makse;
 • käibemaksukulu juhul, kui toetuse taotleja on käibemaksukohustuslane, proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud;
 • muid tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud.

Taotlusvoorude tulemused

Tulemustega saab tutvuda Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemis.

Kontakt

Kalmar Kurs

välissuhete osakonna juhataja

Viimati uuendatud 06.10.2020