Kohanemise meede

Kohanemisvaldkonda rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest ja riigieelarvest.

Euroopa Liidu välisvahendite toel viiakse ellu projekti „Uussisserändajate kohanemise toetamine“,  mille eesmärk on Eestisse elama asunud uussisserändajate sujuv kohanemisprotsess, nende konkurentsivõime tõstmine Eesti ühiskonnas, sh tööturul, elukestvas õppes ning kodanikuühiskonnas.

Projekti „Uussisserändajate kohanemise toetamine“ rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014–2020 prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme 2.6 „Võimaluste loomine Eestis elavate ning ühiskonda vähelõimunud püsielanike aktiivse hõive ja ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks ja uussisserändajate kohanemise ja hilisema lõimumise toetamiseks“ ja 15% ulatuses riigieelarvelistest vahenditest.

Välisvahendite toel viiakse ellu järgmisi tegevusi:

  • infoplatvormi Settle in Estonia välja arendamine;  
  • kohanemisprogrammi Settle in Estonia väljatöötamine, piloteerimine ja rakendamine;  
  • tugivõrgustike kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine. 

Rakendusasutus ja projekti elluviija: Siseministeerium kuni 30.04.2021; Kultuuriministeerium alates 01.05.2021