Kriisiabi - meistriliigade jätkusuutlikkuse täiendav toetus

Meistriliigade jätkusuutlikkuse toetust jagatakse riigi 2021. aasta lisaeelarvest. Toetuse eesmärk on leevendada koroonaviirusest põhjustatud kriisi mõju, mis on ohustanud võistkondlike sportmängude täiskasvanute Eesti meistriliigade spordiklubide toimetulekut. Planeeritud eelarvemaht on jätkuvooruks 100 000 eurot.

Kompenseeritakse spordiklubide põhitegevusega seotud kulusid, mille katmiseks planeeritud tulud on Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangute tõttu ajavahemikul 26.04.2021 kuni 3.06.2021 pealtvaatajateta toimunud võistluste tõttu oluliselt vähenenud.

Taotlusvoor on avatud 11.-17. juunini kella 23:59

Taotlemine

Meistriliigade jätkusuutlikkuse toetust võib taotleda käesoleval hooajal võistkondlike sportmängude täiskasvanute Eesti meistriliigas mängivat võistkonda esindav spordiklubi, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • taotleja korraldas ajavahemikul 26.04.2021 kuni 3.06.2021 pealtvaatajateta võistluse, mille tõttu jäi saamata planeeritud omatulu;
 • taotleja on kandnud taotluse esitamise seisuga 2021. aastaks määratud sportlasestipendiumi ja sportlasetoetuse andmed Eesti spordiregistrisse;
 • taotlejal puuduvad taotluse esitamise seisuga tähtajaks esitamata maksudeklaratsioonid.
 • spordiorganisatsioon on taotluse esitamise seisuga kantud Eesti Spordiregistrisse;
 • spordiorganisatsioon on enda kohta eelmisel kalendriaastal Eesti Spordiregistrisse kantud andmed vastutava töötleja määratud tähtpäevaks ajakohastanud;
 • spordiorganisatsioonil ei ole taotluse esitamise seisuga kokku 100 eurot ületavat riiklike maksude, maksete või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlga, välja arvatud juhul, kui võla tasumine on ajatatud ja võlg on tasutud ajakava kohaselt;
 • spordiorganisatsioonil ei ole taotluse esitamise seisuga majandusaasta aruande esitamise võlga;
 • spordiorganisatsioonil ei ole tähtaegselt täitmata kohustust toetuse andja ees;
 • spordiorganisatsiooni suhtes ei ole algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ja tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.

Taotluses esitatakse järgmised andmed:

 •  26.04.2021 kuni 3.06.2021 pealtvaatajateta toimunud võistluste andmed (võistluse nimetus, toimumise aeg ja koht);
 • jalgpallis hooaja 2019 ning teistel aladel hooaja 2019/2020 põhiturniiri või play-off’i  kodumängude (edaspidi kodumängud) keskmine piletiga pealtvaatajate arv;
 • enne 14.12.2020 pealtvaatajatega toimunud kodumängude piletihinna info;
 • taotletava toetuse suurus ja selle kasutamise eesmärk;
 • andmed muu toetuse saamise kohta koroonaviiruse levikuga  seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud riigi 2021. aasta lisaeelarve vahenditest, muudest riigieelarvelistest vahenditest, kohaliku omavalitsuse üksuselt või rahvusvaheliselt organisatsioonilt.

Meistriliigade jätkusuutlikkuse toetuse taotlemisel esitatakse ühe taotleja korraldatud pealtvaatajateta toimunud kõigi võistluste andmed ühes taotluses.

Taotlusvoor on avaneb juuni alguses.

Taotlusvoor toimub määruse "Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord" alusel.

Taotluste hindamisel arvestatakse:

 • jalgpallis hooaja 2019 ning teistel aladel hooaja 2019/2020 kodumängude keskmist piletiga pealtvaatajate arvu ja enne 14.12.2020 toimunud kodumängude piletihinda.
 • kui võistkond mängib meistriliigas esimest hooaega, arvestatakse jalgpallis 2019. aasta ja teistel aladel 2019/2020 hooaja meistriliiga mängude keskmist pealtvaatajate arvu;
 • toetuse abikõlblikkuse perioodil toimunud pealtvaatajateta võistluste arvu;
 • Töötukassa poolt taotlejale makstud töötasu toetust ja taotleja töötajatele makstava töötasu hüvitise prognoositavat suurust;
 • toetuse abikõlblikkuse perioodil taotlejal tekkinud vältimatuid kulusid, mida ei ole võimalik katta omafinantseeringu arvelt või kaasfinantseerijate poolt;
 • esitatud andmete realistlikkust ja kuluartiklite põhjendatust.

Eraldatava toetuse summa taotleja kohta kujundab komisjon, arvestades taotlejate maksimaalseid vajadusi, valdkonna koguvajadust, riigi 2021. aasta lisaeelarves ette nähtud vahendite mahtu ning eelpool sätestatud hindamiskriteeriume.

Abikõlblikud kulud

 •  Meistriliigade jätkusuutlikkuse toetuse abikõlblikud kulud on Harjumaal ja Ida-Virumaal ajavahemiku 01.01.2021 kuni 30.06.2021 ning mujal Eestis ajavahemiku 11.01.2021 kuni 30.06.2021 tekkepõhised kulud, mis on taotlusvooru eesmärgi saavutamiseks vajalikud ja põhjendatud ning mida ei ole varem Eesti riigi või muu isiku eraldatud vahenditest hüvitatud. 

Kui spordiklubile on Töötukassa poolt makstud töötasu toetust ajavahemiku 28.12.2020 kuni 31.01.2021 eest, on meistriliigade jätkusuutlikkuse toetuse abikõlblikud kulud ajavahemiku 01.02.2021 kuni 30.06.2021 tekkepõhised kulud, mis on taotlusvooru eesmärgi saavutamiseks vajalikud ja põhjendatud ning mida ei ole varem Eesti riigi või muu isiku eraldatud vahenditest hüvitatud.

Mitteabikõlblikud kulud

 • taotlusvooru eesmärgi saavutamise ja toetatavate tegevuste elluviimise seisukohast ebavajalikud ja põhjendamatud kulud;
 • investeeringud spordirajatistesse;
 • kulud, mis on käsitletavad erisoodustusena ja neilt tasutavad maksud;
 • käibemaks juhul, kui taotleja on käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud.

Kontakt

Margus Klaan

spordiosakonna nõunik

Viimati uuendatud 08.06.2021