Kriisiabi - spordialaliidu jätkusuutlikkuse toetus

Spordialaliidu jätkusuutlikkuse toetust jagatakse riigi 2021. aasta lisaeelarvest. Toetuse eesmärk on leevendada koroonaviirusest põhjustatud kriisi mõju, mis on ohustanud spordialaliitude toimetulekut. Planeeritud eelarvemaht on 600 000 eurot.

Taotlusvoor on avatud 7.-20. septembrini kella 23:59

Taotlemine

Spordialaliidu jätkusuutlikkuse toetust võib taotleda rahvusliku olümpiakomitee liikmeskonda kuuluv spordialaliit, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • spordialade harrastajate arv spordiklubides ja spordikoolides Eesti spordiregistri viimase kinnitatud seisuga on suurem kui 100;
 • spordialadel on taotluse esitamise seisuga vähemalt üks treenerikutsega treener;
 • töötamise registrisse on kantud 2021. aasta 11. märtsi seisuga andmed vähemalt ühe töötava isiku kohta töötamise liigist sõltumata;
 • taotlejal puuduvad taotluse esitamise seisuga tähtajaks esitamata maksudeklaratsioonid.
 • on kandnud taotluse esitamise seisuga 2021. aastaks määratud sportlasestipendiumi ja sportlasetoetuse andmed Eesti spordiregistrisse;
 • on arengukava;
 • on taotluse esitamise seisuga kantud Eesti Spordiregistrisse;
 • on enda kohta eelmisel kalendriaastal Eesti Spordiregistrisse kantud andmed vastutava töötleja määratud tähtpäevaks ajakohastanud;
 • ei ole taotluse esitamise seisuga kokku 100 eurot ületavat riiklike maksude, maksete või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlga, välja arvatud juhul, kui võla tasumine on ajatatud ja võlg on tasutud ajakava kohaselt;
 • ei ole tähtaegselt täitmata kohustust toetuse andja ees;
 • ei ole algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ja tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.

Spordialaliidu jätkusuutlikkuse toetuse abikõlblikud kulud on ajavahemiku 1.01.2021 kuni 31.08.2021 tekkepõhised kulud, mis on taotlusvooru eesmärgi saavutamiseks vajalikud ja põhjendatud ning mida ei ole varem Eesti riigi või muu isiku eraldatud vahenditest hüvitatud.

Taotlusvoorudest eraldatava toetuse mitteabikõlblikud kulud on:

 • taotlusvooru eesmärgi saavutamise ja toetatavate tegevuste elluviimise seisukohast ebavajalikud ja põhjendamatud kulud; 
 • investeeringud spordirajatistesse; 
 • kulud, mis on käsitletavad erisoodustusena ja neilt tasutavad maksud; 
 • käibemaks juhul, kui taotleja on käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud.

Spordialaliidu jätkusuutlikkuse toetuse taotlejate hindamisel arvestatakse:

 • taotlejal ajavahemikul 01.01.2021 kuni 31.08.2021 vähenenud tulusid ja kulusid, välja arvatud spordiobjektide ülalpidamise ja noorte treeningrühmade osalustasudega seotud tulusid ja kulusid;
 • avaliku sektori toetuse mahtu taotleja eelarves;
 • tööhõiveprogrammi taotleja töötajatele makstava töötasu hüvitise suurust;
 • toetuse abikõlblikkuse perioodil taotlejal tekkinud vältimatuid kulusid, mida ei saa katta omafinantseeringu arvelt või kaasfinantseerijad;

 • eelarve realistlikkust, eelmise majandusaasta tulusid ja kulusid ning esitatud kuluartiklite põhjendatust;

 • spordiala kuulumist olümpiamängude kavasse;

 • spordiala mõju Eesti ühiskonnale ja noortele, sealhulgas spordiala populaarsust ja kandepinda Eestis ja maailmas ning spordiala rahvusvahelist edukust.

 • Taotlusele tuleb lisada Exceli vorm infoga tulude ja kulude kohta, mis on kättesaadav taotlemise elektroonilises keskkonnas.                         

  Täpsem info:
  Taotlusvoor korraldatakse kultuuriministri 21.12.2012. aasta määruse nr 12 alusel: https://www.riigiteataja.ee/akt/121042021023.

Kontakt

Margus Klaan

spordiosakonna juhataja asetäitja

Viimati uuendatud 07.09.2021