Kultuuri arengukava 2021-2030

„Kultuuri arengukava 2021-2030“ (Kultuur 2030) on kultuuri valdkonnas strateegilisi sihte seadev dokument, mis on jätkustrateegiaks dokumendile „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“. Arengukava seab konkreetsed eesmärgid valdkonniti ning seob need ressurssidega ehk riigieelarvega. Kultuur 2030 ei ole vaid ministeeriumi töödokument, vaid koos valdkonnaga välja töötatud kogum eesmärke, kuhu tuleb liikuda.

Arengukava koostamine

Arengukava koostamiseks moodustas kultuuriminister juhtkomisjoni, kuhu kuuluvad ministeeriumide, Riigikantselei, huvirühmade ja ekspertide esindajad.

2019. aastal toimus hulk kohtumisi valdkondlike organisatsioonidega, seotud ministeeriumide esindajatega ning muude huviosalistega. Peeti arutelupäevad kõigis maakondades.

loe lähemalt
 • Valitsus kinnitas arengukava 18. novembril.
 • Riigikogu täiskogu istungil toimus eelnõu arutelu 11. oktoobril 2021.
 • Vabariigi Valitsus esitas enda 03.06.2021 istungi otsusega Kultuur 2030 eelnõu arutamiseks Riigikogule.
 • Kultuuriminister esitas 14.05.2021 kooskõlastusringile ja avalikustamisele „Kultuuri arengukava 2021-2030“ eelnõu, milles tuuakse välja kultuurivaldkonna hetkeolukord, arengukava üldeesmärk ja alaeesmärgid ning nende saavutamiseks vajalikud tegevussuunad aastani 2030.
 • Vabariigi Valitsus kiitis enda 18. märtsi istungil heaks kultuuri arengukava 2021-2030 (Kultuur 2030) koostamise ettepaneku.

Kultuur 2030 koostamine on vajalik järgmisteks eesmärkideks:

 • määrata kindlaks uue arengukava elluviimise perioodi kultuurivaldkonna strateegilised suunad, vastutusalad ja koostöövormid, tagada Eesti kultuuri elujõulisus;
 • tagada kooskõla Euroopa Liidu poliitikaeesmärkidega perioodil 2021–2027;
 • luua eeldused valdkonna ressursside efektiivsemaks kasutamiseks tegevuspõhise eelarvestamise raamistikus;
 • tagada kooskõla Eesti2035 strateegias seatud sihtidega ning ÜRO ülemaailmsete  säästva arengu eesmärkide saavutamisega.

Kultuur 2030 annab süsteemse ja tervikliku käsitluse, mis aitab:

 • tagada Eesti kultuuri elujõulisuse;
 • ennetada ja maandada valdkonna arenguga seotud riske;
 • suurendada kultuurivaldkonna juhtimise tõhusust;
 • hoida kultuurivaldkonna areng tasakaalus teiste valdkondade arenguga;
 • suurendada kultuurivaldkonna juhtimise läbipaistvust avalikkusele.

Kontakt

Karin Närep

arendusnõunik

Viimati uuendatud 02.12.2021