Kunstiteoste tellimise seadus

Eestis kehtib alates 2011. aastast kunstiteoste tellimise seadus (KTTS), et tuua rohkem kunsti avalikku ruumi. Seadus kehtestab põhimõtte, et avaliku otstarbega hoone ehitamise lahutamatu osa on hoonega sobiva kunstiteose või -teoste tellimine. Selle kaudu muutub avalik ruum esteetiliselt rikkamaks. Taoline kunstiteoste sihttellimine on mujal maailmas laialdaselt tuntud juba aastakümneid.
Võrumaa Kutsehariduskeskuse kunstikonkursi võidutöö "Kala vees". Autor: Jass Kaselaan

Käimasolevad konkursid

Tutvu ka valminud kunstiteostega.

Juhendmaterjalid kunstiteoste tellimise seaduse rakendajatele

Kunstiteoste tellimise seaduse (KTTS) rakendamise juhend on üles ehitatud kronoloogilisel põhimõttel - tellimiskohustuse tekkimisest, konkursi ettevalmistamisest ja läbiviimisest kuni kunstiteose tellimise ning eksponeerimiseni. Rakendamise juhend hõlbustab seaduse mõistmist ja annab vastused seaduse rakendamisel esile kerkida võivatele küsimustele.

Kunstiteoste tellimise seaduse rakendamise juhend ei asenda õigusakti ja seadusega tutvumist soovitame alustada kunstiteoste tellimise seaduse tekstist.

Kiirelt kätte

Kunstiteoste tellimise seadus

Kunstiteoste tellimisega seotud tegevuste kava

 • Selgitab välja käimasolevad kunstiteose tellimise konkursid, nende tingimused ja osalemise tähtajad. Lisaks valdkondlikele institutsioonidele ja e-postiloenditele saab infot Kultuuriministeeriumi kodulehelt.

 • Tutvub teose asukoha ja kontekstiga tellija vahendatud info ja materjalide abil.
 • Teeb kindlaks plaanitava teose loomise ja paigaldamise võimalikud kulud, koostab eelarve ja esialgse ajakavad. Hindab oma idee teostatavust.
 • Koostab anonüümse ja märksõnaga märgistatud teose kavandi, mille juures on ka teose sisu selgitav ja teostamisprotsessi kirjeldav tekstiline osa. Teostamisprotsessi kirjeldamise puhul on hea anda ülevaade kunstiteose installeerimise tehnilisest poolest – kas ja kuidas teos kinnitatakse, milliseid lisatöid on vaja teose installeerimisel teostada, milline on teose installeerimise prognoositav ajakava jms. Kavandi eesmärk on anda tellijale plaanitavast kunstiteosest ettekujutus, illustreeriva materjali lisamisel lähtuda konkursi tingimustest toodud nõuetest ning teose liigist, illustreerivaks materjaliks võib sobida näiteks teose makett, väikesemõõduline repro/mudel, joonis, mõõtkavas lõige jne.
 • Lisab kavandi juurde kinnise ja märksõnaga märgistatud ümbriku koos nimekaardi ja teiste vajalike dokumentidega.
 • Toimetab kavandi õigel ajal konkursijuhendis märgitud aadressile.
 • Võidu korral asub kunstnik tellijaga läbirääkimistesse lepingu detailide osas.
 • Kui on kokku lepitud osade kaupa tasumine, esitab kunstnik õigel ajal iga etapi töö tulemused või dokumentatsiooni vastavalt kokkuleppele tellijaga (nt eskiis, tööjoonised, poolelioleva teose fotod vms).
 • Võtab vastutuse valmistada ja paigaldada teos ning anda see tellijale üle (vormistatakse teose üleandmise- ja vastuvõtu akt) õigel ajal. Võimalikest viivitustest tuleb tellijat piisavalt vara teavitada ning ajakava muudatused kontaktisikuga kokku leppida.
 • Koostab teose hooldusjuhendi (üleandmise- ja vastuvõtuakti lisana) ja võimalikud soovitused juhuks, kui teosega midagi peaks juhtuma.
 • Koostab teose lühikirjelduse, mida tellija saab kasutada teavitustekstina.
 • On valmis osalema tellija korraldatud üritustel, mis on seotud teose tutvustamisega.
 • Selgitab välja, kas konkreetse asutuse puhul on tegu tellijaga Kunstiteoste tellimise seaduse § 2 lg 1 mõttes ning kas ehitustööde puhul on täidetud kõik KTTS-i § 2 lg 2 tingimused – ehk, kas kehtib kohustus kunstiteos tellida.
 • Asub soovitavalt juba hoone projekteerimise faasis kavandama kunstiteose tellimist, teose liigi valikut, asukohta ning planeerima tellimise ning paigaldamise ajakava.
 • Varub piisavalt aega kunstiteose tellimise konkursi korraldamiseks.
 • Selgitab välja, kas kunstiteose tellimiseks on vaja taotleda mõnd eriluba (nt ehitusluba üle 5-meetrise väliskulptuuri puhul, muinsuskaitse eritingimused vms).
 • Arvutab välja kunstiteose hinna vastavalt KTTS-i § 2 lg-tele 3 ja 4.
 • Moodustab vähemalt viieliikmelise žürii, mille liikmetest vähemalt 2/3 on kunstialase loomeliidu nimetatud isikud ning ülejäänud tellija nimetatud isikud (nt hoone kasutaja, hoone arhitekt jne).
 • Vajadusel kaasab tellija žürii koosseisu hääleõiguseta eksperte (näiteks muinsuskaitse ekspert muinsuskaitsealuse hoone puhul või insener sellise kunstiteose rajamise plaani puhul, mis kinnitub hoone konstruktsiooni külge jne).
 • Määrab žürii sekretäri, ehk tellimise protsessi eest vastutava kontaktisiku.
 • Koostab ideekonkursi võistlusjuhendi.
 • Koostab ideekonkursi lähteülesande või tellib selle nt hoone arhitektilt või sõltumatult eksperdilt. Lähteülesande koostamise protsessi tuleb kaasata žürii, kes peab lähteülesande heaks kiitma. Tungivalt soovitatav on pidada žüriiga põhjalikku ja sisulist dialoogi selleks, et kindlustada võimalikult hästi sobiva ja kunstiliselt kõrgetasemelise teose tellimine. Vajadusel kaasata lähteülesande koostamisse ka eksperte (insenerid, sisekujundajad jne).
 • Võimalusel määrab auhinnaliste kohtade preemiad, mis muudab konkursil osalemise kunstnikele atraktiivsemaks.
 • Kuulutab välja kunstiteose tellimise konkursi – selleks avaldab tellija konkursiteate oma kodulehel ja edastab info Kultuuriministeeriumile. Võimaluse korral võiks info edastada ka loomeliitudele, kunstiülikoolidele ja Kaasaaegse Kunsti Eesti Keskuse postiloendisse. Võistluse tähtaeg ei tohi olla lühem kui 50 päeva.
 • Edastab huvilistele digitaalsel kujul fotod või mudelid plaanitava kunstiteose asukohast või korraldab külastuspäeva plaanitava kunstiteose asukohta.
 • Avaldab vastused konkurssi puudutavatele täpsustavatele küsimustele ka kodulehel.
 • Võtab kuni tähtaja lõpuni vastu kõik korrektselt esitatud kavandid.
 • Korraldab žürii tööd – liikmete tutvumist teose asukohaga, nende töö tasustamist vastavalt kokkuleppele ning katab otseselt koosolekuga seotud võimalikud kulud (eelkõige transport).
 • Võimaldab žürii liikmetel kavanditega piisavalt põhjalikult tutvuda ning langetada sõltumatu ja kaalutletud otsus.
 • Žürii otsuse kinnitamise järel kuulutab tellija konkursi tulemuse avalikult välja, teavitab sellest konkursi võitjat ja viie tööpäeva jooksul Kultuuriministeeriumit.
 • Asub võitjaga läbirääkimistesse lepingu detailide osas ning sõlmib temaga lepingu, milles fikseeritakse teose teostamise ajakava, autoriõigusi puudutavad üksikasjad ning teose eest tasumise kord.
 • Juhul, kui žürii on konkursi kuulutanud läbikukkunuks, teavitab sellest otsusest Kultuuriministeeriumit ning asub ette valmistama uut konkurssi kunstiteose tellimiseks.
 • Vajadusel tasub teose teostamise käigus töö eest osamaksetena, määratledes lepingus osamaksete tähtajad ja tingimused.
 •  Võtab valminud teose vastu ning vormistab selle kohta üleandmise- ja vastuvõtuakti. Teos eksponeeritakse avalikult ja alatiselt.
 •  Avaldab teose foto koos kunstnikupoolse seletusega asutuse kodulehel. Edastab vastava info Kultuuriministeeriumile.
 •  Säilitab ja hooldab teost vastavalt kunstnikupoolsele hooldusjuhendile.
 • Teose vigastuse puhul võtab ühendust teose autoriga, et korraldada restauraatori- või autoripoolne teose korrastamine; võtab asutuse lammutamise või tegevuse lõpetamise korral ühendust Kultuuriministeeriumiga. 
 • Osaleb kunstiteose tellimise konkursi võistlusjuhendi koostamise protsessis, andes tellijale professionaalset nõu ja igakülgset abi. Kiidab võistlusjuhendi heaks enne konkursi väljakuulutamist.
 • Tutvub tellitava teose asukoha, konteksti ja võimalike lisatingimustega, mis võivad mõjutada teose toimimist konkreetses ruumis.
 • Hindab vajadusel võimaliku huvide konflikti ohtu, kas võistlustööde seas on temaga seotud isikute kavandeid või on erapooletus muul moel mõjutatud. Vajadusel taandab end otsustamise protsessist ning annab tellijale võimaluse piisava etteteatamisega leida endale asendaja.
 • Osaleb žürii töös võrdsetel alustel, lepib koos teiste liikmetega kokku hääletamise protsessi ja reeglid.
 • Hindab saabunud kavandeid lähtuvalt nende kunstilisest tasemest, esteetilistest, funktsionaalsetest ja keskkonda mõjutavatest omadustest, teeb otsuse parima antud asukohta sobiva ja konkursi tingimustele vastava teose kasuks. Hindab saabunud kavandite teostatavust etteantud eelarve kontekstis ning nende vastavust lähteülesandele.
 • Vajadusel konsulteerib ekspertidega.
 • Konkursi võitja selgitatakse välja hääletuse teel, auhinnaliste kohtade olemasolul koostatakse pingerida parimatest kavanditest.
 • Juhul, kui esitatud tööde seast ei ole võimalik võitjat valida – puudub tingimustele vastav kunstiliselt kõrgetasemeline kavand, mille alusel loodud teos väärtustaks antud keskkonda piisavalt, on võimalik kuulutada konkurss läbi kukkunuks, sel juhul abistab žürii liige tellijat uue konkursi ettevalmistamisel.
 • Žürii koostab konkursi tulemusi ja arutelusid kajastava protokolli, millele annavad allkirja kõik liikmed. 

Viimati uuendatud 29.11.2021