Loomemajanduse arendamine

Loomemajanduse arengut on Eestis sihipäraselt toetatud alates 2009. aastast Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kaudu. Aastatel 2008-2013 oli loomemajanduse edendamine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vastutusalas ning toona keskenduti loomemajandusalase teadlikkuse kasvatamisele, sektori arengut toetava tugistruktuuride võrgustiku (inkubaatorid ja arenduskeskused) loomisele ning sektorisisese koostöö soodustamisele.

Loomemajanduse edendamise toetuste eesmärk on siduda kultuuri- ja loomevaldkondades olevat potentsiaali ettevõtlusega, et soodustada uute ambitsioonikate ärimudelitega ettevõtete juurdekasvu, tõsta loomeettevõtjate ekspordivõimekust ning luua teistele majandussektoritele loomemajanduse kaudu lisaväärtust ärimudelite, toodete ja teenuste ning müügi ja turunduse arendamisel.

Toetuste kasutamise tulemusena ootame:

  • eksportivate ettevõtete arvu ja eksporditulude kasvu loomesektoris
  • loomesektori VKEde lisandväärtuse kasvu töötaja kohta
  • tulu suurenemist ettevõtte ja töötaja kohta loomesektoris võrreldes Eesti keskmisega

Loomemajanduse arendamise meede koosneb seitsmest tegevussuunast:

  1. loomemajanduse inkubatsiooni arendamine
  2. loomemajanduse tugistruktuuride arendamine
  3. loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõimekuse arendamine
  4. loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (väikeprojektid)
  5. loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid)
  6. loomemajandusalase teadlikkuse tõstmine
  7. loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamine

Loomemajandamise arendamise meetme rakendusasutus on Kultuuriministeerium ja rakendusüksus ning elluviija Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). Toetuse andmist ja kasutamist reguleerivad:

Viimati uuendatud 24.11.2020