Muusikakollektiivide ja kontserdikorraldajate toetamine

Toetuse andmise eesmärk on tagada eesti rahvuskultuuriliselt ja professionaalse helikunsti seisukohast oluliste muusikakollektiivide ja kontserdikorraldajate järjepidevus ning areng, suurendada eesti interpreetide ja heliloojate võimalusi oma loomingu tutvustamiseks ning parandada elanikkonna võimalusi juurdepääsuks professionaalsetele muusikasündmustele, suurendada eesti muusikute kaasatust kontserdikorraldajate omaproduktsioonides ja edendada professionaalse kontserdikorralduse arengut kogu Eestis.

Toetust võivad taotleda:

  • Eraõiguslikud juriidilised isikud.
  • Äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjad.

Toetuse taotlejal ei või taotluse esitamise ajal olla riikliku maksu maksuvõlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlga, majandusaasta aruande esitamise võlga ega täitmata kohustust ministeeriumi ees. Taotleja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei tohi olla kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.

Toetust ei saa taotleda isikud ja asutused, kellele Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu eelneva otsuse alusel, millega  toetus on tunnistatud ebaseaduslikus, väärkasutatuks või ühisturuga kokku sobimatuks, on esitatud seni täitmata korraldus toetuse tagasimaksmiseks.

Toetust ei saa taotleda isikud ja asutused, keda loetakse Euroopa Komisjoni määruse mõistes raskustes olevateks.

Toetamine

Taotlusvoorust toetatakse Eesti registrisse kantud eraõiguslike juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate esitatud projekte, mille oma- ja kaasfinantseeringu osa moodustab projekti kogumaksumusest vähemalt 20%.

Taotlusvoorust jagatavate toetuste kogusumma on 390 000 eurot.

Toetuse eraldamise otsustamine toimub pärast 2021. aasta riigieelarve seaduse jõustumist ja selle alusel Kultuuriministeeriumi valitsemisala 2021. aasta eelarve kinnitamist.

Taotlusvoorust toetatakse:

  • eraõiguslikke muusikakollektiive regulaarse kontserdihooaja läbiviimisel, kui kollektiiv on tegutsenud vähemalt 5 järjestikust aastat ning korraldab Eestis vähemalt 8 kontserti kalendriaastas;
  • eraõiguslikke kontserdikorraldajaid regulaarse kontserdihooaja läbiviimisel, kui kontserdikorraldaja on tegutsenud vähemalt 5 järjestikust aastat ning korraldab vähemalt 15 kontserti, mis jagunevad 7 kuule kalendriaastas.

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt elektrooniliselt projektitoetuse vormil Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

2021. aasta taotlusvoor avaneb 16. novembril ja taotluste esitamise tähtpäev on 4. detsember 2020.

Komisjon

Madli-Liis Parts - komisjoni esimees, Kultuuriministeeriumi muusikanõunik
Arete Kerge - Eesti Interpreetide Liit
Kadri Lassmann - MTÜ Eesti Muusikanõukogu
Peeter Vähi - Eesti Heliloojate Liit
Mihkel Poll - Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Mart Laas - interpreet, pedagoog

Abikõlblikkuse periood

Taotlusvooru abikõlblikkuse perioodi puhul eristatakse muusikakollektiive ja kontserdikorraldajaid ning sellele vastavalt on abikõlblikkuse perioodid järgnevad:

  • Muusikakollektiivide puhul on abikõlblikkuse periood 1. jaanuar – 31. detsember 2021. 
  • Kontserdikorraldajate puhul on abikõlblikkuse periood 1. jaanuar 2021 – 1. veebruar 2022.

Taotlusvoorude tulemused

Tulemustega saab tutvuda Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemis.

Kontakt

Madli-Liis Parts

muusikanõunik

Viimati uuendatud 05.11.2020