Uuringud, statistika

Spordivaldkonna statistikat ja uuringuid koondavad alljärgnevad andmebaasid ja asutused.

Spordiregister
Kultuuriministeeriumi spordiosakond koostöös Spordikoolituse ja -Teabe SAga kogub andmeid spordiorganisatsioonide, nende liikmete ja treenerite kohta. 

Eesti spordi biograafiline leksikon
Eesti spordi biograafiline leksikon koondab Eesti spordirahva lühielulugusid. 1096-leheküljelise leksikoni trükiväljaanne sisaldab ligi 6000 artiklit, neist 4300-le on lisatud portreefoto.

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus
Koondab Eestis ja Euroopa liidus tellitud spordiuuringuid.

Tervise Arengu instituut
Koondab tervisestatistikat ja -uuringuid.

Eesti liikumisuuring 2021

Turu-uuringute AS viib Kultuuriministeeriumi tellimusel ja koostöös ühendusega Sport Kõigile, Tallinna Ülikooli ning Tartu Ülikooliga 2021. aasta novembrist 2022. aasta jaanuarini läbi küsitlust 7-17-aastaste laste/noorte ning 18-75-aastaste täiskasvanute seas, mille eesmärgiks on analüüsida Eesti inimeste liikumiskoormust ning selle soodustavaid ja takistavaid tegureid, et täiustada teadmisi liikumisaktiivsusest Eesti ühiskonnas.

Liikumisuuringu läbiviimine on äärmiselt oluline, sest seni valminud uuringutest, mis käsitlevad sportlikku liikumist, selle takistusi ja võimaldajaid ei piisa, et mõista Eesti täiskasvanute ja laste liikumiskoormust tervikuna ning arendada nende andmete põhjal tõenduspõhist poliitikat. Meil ei ole piisavaid teadmisi paljudest aspektidest, mida käesolev uuring vaatleb, näiteks:

  • töisest, transpordialasest ja olmeliikumisest;
  • liikumisalasest motivatsioonist/motiveerimatusest, hoiakutest ja väärtustest, sh eelarvamustest;
  • liikumiste võimaldajatest ja takistajatest;
  • istumise osakaalust kodus/tööl;
  • nutiseadmete mõjust liikumisele, istumisele;
  • inimeste tajutud rahulolu tervise ja õnnetundega;
  • dopinguainete tarvitamise leviku kohta harrastajate seas;
  • kehalise kasvatuse tundide rolli elukestva liikumisharrastuse kujundamisel.

Saamaks ülevaadet täiskasvanute, laste ja noorte liikumisaktiivsusest, uuritakse sihtrühmi eraldi: täiskasvanud alates 18. eluaastast (sh eakaid kuni 75. eluaastani), lapsed ja noored vanuses 7-17. Uuringu valimisse satuvad isikud rahvastikuregistrist tehtud juhuvalikuga. Kutse uuringus osalemiseks saadeti 7500 täiskasvanule ja 2500 lapsevanemale ning plaanitav vastajate arv on 1500 täiskasvanut ja 500 last/noort. Andmeid kogutakse veebi-, telefoni- ja silmast-silma küsitluse kombineeritud meetodi abil. Kõikide uuringus osalejate anonüümsus on tagatud ja tulemusi kasutatakse ja avaldatakse ainult üldistatud kujul.

Uuringu teostamiseks on saadud Tallinna Ülikooli eetikakomitee luba.

Uuringu tulemuste lõppraport valmib hiljemalt 2022. aasta juunis ning tulemused avaldatakse Kultuuriministeeriumi kodulehel https://www.kul.ee/uuringud.

Uuringu tulemused on oluliseks sisendiks „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“ aruandesse. Lisaks on tulemuste kasutamisel tähtsaks osapooleks Eesti Olümpiakomitee, kes oma tegevuste planeerimisel neid arvesse võtab.

Täiskasvanute uuringus osalejate vahel loositakse välja kakskümmend 50-eurost Sportlandi kinkekaarti.

Viimati uuendatud 01.12.2021