Vabakutseliste loovisikute loometoetus ja loomeliidud

Vabakutseliste loovisikute ning loomeliitude toetamist reguleerib loovisikute ja loomeliitude seadus (edaspidi LLS). Seaduse eesmärk on toetada kultuurilist loovust ja kaunite kunstide professionaalsel tasemel säilimist ja arenemist ning parandada loomeliitude kaudu loovisikute loometegevuseks vajalikke tingimusi ja luua selleks tagatisi.

Vabakutselise loovisiku loometoetus

Loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel saavad loometoetust taotleda vabakutselised loovisikud, kes tegelevad loometegevusega autori või esitajana kas arhitektuuri, audiovisuaalse kunsti, disaini, etenduskunsti, helikunsti, kirjanduse, kujutava kunsti või stsenograafia loomealal ning kelle loometegevuse tulemuseks on konkreetne teos – autoriõiguse objekt. Loomealade tugiteenuse pakkujad (kes ise teoseid ei loo) loometoetust taotleda ei saa.

18. aprillil jõustus loovisikute ja loomeliitude seaduse muudatus, mis toob 8,5 miljonit eurot lisaraha loometoetuste maksmiseks ning millega leevendatakse kuni 2021. aasta lõpuni loometoetuse taotlemise tingimusi. Loe lisaks SIIT.

Loometoetus

Vabakutselisel loovisikul, kes kuulub ühte tunnustatud loomeliitudest ja vastab loovisikute ja loomeliitude seaduses nimetatud tingimustele (§ 3 lõige 1 ja § 16), on õigus saada loomeliidu kaudu loometoetust kuus kuud, võimalusega pikendada toetuse perioodi veel kuue kuu võrra. Loometoetuse suurus on Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklik miinimumpalk ning sellelt makstakse ka sotsiaalmaks, millega tagatakse toetuse saajale ka vastavad garantiid (ravikindlustus, pensionistaaž, vanemapalk jms). Loovisik võib taotluse esitada igal ajal, kui sissetulekud on kaotatud ja isik vastab seaduse tingimustele, taotluste esitamiseks ei ole tähtaegu. Igas tunnustatud loomeliidus (vt nimekiri) on loometoetuste eest vastutav töötaja, nõu võib küsida ka Kultuuriministeeriumist.

  • Toetuse saamiseks peab vabakutseline loovisik, kes on mõne tunnustatud loomeliidu (vt nimekiri) liige, esitama taotluse oma loomeliidule. Juhul kui loovisik kuulub mitmesse loomeliitu ning pole teinud avaldust, et tema kohta arvestataks toetust vaid ühele loomeliidule, tuleb taotlus esitada kõigile loomeliitudele, mille liige ta on. Lisainfot taotlemise kohta saab loomeliitudest.
  • Vabakutselisel loovisikul, kes ei kuulu ühtegi tunnustatud loomeliitu, kuid kes vastab loovisikute ja loomeliitude seaduse § 3 lõikes 1 ja §-s 16 nimetatud tingimustele ning on kolme viimase aasta jooksul oma loomealal loonud ning tema teoseid on sel ajal avaldatud või üldsusele suunatud autoriõiguse seaduse §-de 9 ja 10 tähenduses, on õigus esitada taotlus (loomeliitu mittekuuluva loovisiku taotluse vormil) loometoetuse saamiseks Kultuuriministeeriumile. 

Kui loomeliitu mittekuuluv loovisik soovib toetust pikendada, peab ta esitama digiallkirjastatult vabas vormis pikendamise taotluse Kultuuriministeeriumile aadressil min@kul.ee, andes taotluses omapoolse kinnituse, et ta vastab jätkuvalt toetuse saamise tingimustele.

NB! Loometoetuse maksmise perioodi pikendamise taotlus peab olema esitatud vähemalt 30 päeva enne loometoetuse maksmise esimese perioodi lõppemist.

Olulisemad muudatused 2021. aastaks:

  • Seadusemuudatusega saavad alates 18. aprillist 2021 toetust tulla taotlema ka need, kes said eelmisel aastal loometoetust (tavaolukorras peab kahe loometoetuse vahel olema kaks aastat pausi).
  • Alates 18. aprillist 2021 on vabakutselisel loovisikul õigus saada loometoetust ka juhul, kui ta on loometoetuse maksmisele eelnenud kuul saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel või töövõimetoetust või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni kuni 584 eurot bruto (tavaolukorras on see summa 292 eurot).
  • Alates 18. aprillist 2021 võib loovisik loometoetusele lisaks teenida ühes kuus tulu võlaõigusliku lepingu alusel või töövõimetoetust või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni kuni 584 eurot bruto (tavaolukorras on see summa 292 eurot).
  • Loomeliitudesse mittekuuluvad isikud saavad loometoetuse taotlusi hakata esitama toetuste menetlemise infosüsteemis, kuhu saab ennast sisse logida kas ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. Loomeliitudesse mittekuuluvate isikute taotlusi hakkab edaspidi menetlema Kultuuriministeerium.

Viited

Tunnustatud loomeliit

Tunnustatud loomeliit on mittetulundusühing, mille eesmärk on edendada ühte loomeala ja toetada oma liikmeks olevate loovisikute loometegevust ning mis vastab loovisikute ja loomeliitude seaduse § 4 tingimustele. 2018. aasta seisuga on selliseid loomeliite seitseteist.

  • Loomeliit ühendab ja esindab ühel loomealal tegutsevaid isikuid. Ühel loomealal võib eraldi luua kutsealapõhiseid loomeliite. Loomeliidu liikmetest üle 40 protsendi ei või kuuluda mõne teise samal loomealal tunnustatud loomeliidu liikmeskonda.
  • Loomeliidus peab olema vähemalt 50 teovõimelist füüsilist isikut, kes on vähemalt kolm viimast aastat vastaval loomealal loometööga tegelenud ja kelle teosed on selles ajavahemikus avaldatud või üldsusele suunatud autoriõiguse seaduse §-de 9 ja 10 tähenduses.
  • Loomeliidu põhikirjaline eesmärk ja kutseala, millel tegutsevaid isikuid loomeliit ühendab ja esindab, ei või ühtida mõne teise samal loomealal tunnustatud loomeliidu põhikirjalise eesmärgi ja kutsealaga. Loomeliit ei või oma liikmeskonnale ja tegevusele seada piirkondlikke, etnilisi, soolisi, rassilisi või muid piiranguid, mis ei tulene loome- või kutsealast.

Loomeliidu toetuste taotlemine

Loomeliidu toetus makstakse tunnustatud loomeliitudele üks kord aastas arvestatuna liikmete arvu pealt. Loomeliit kasutab toetust loometoetuse maksmiseks oma liikmetele, võimalusel loometegevuse ning sellega seotud täiendusõppe stipendiumide maksmiseks ning eelnimetatud tegevuste korraldamise kulude katmiseks.

Loomeliitudel tuleb esitada loomeliidu toetuse saamiseks taotlus koos loomeliidu liikmeks olevate loovisikute nimekirjaga (esitamise aja seisuga), märkides nimekirjas eraldi ära loovisikud, kes on vähemalt kolm viimast aastat vastaval loomealal loometööga tegelenud ja kelle teosed on selles ajavahemikus avaldatud või üldsusele suunatud autoriõiguse seaduse §-de 9 ja 10 tähenduses.

2022. aasta toetuse taotlemise tähtaeg tunnustatud loomeliitudele on 1. veebruar 2021, taotlemine toimub läbi e-äriregistri.

2020. aasta toetuse aruande esitamise tähtaeg tunnustatud loomeliitudele on 29.01.2021.

Kiirelt kätte

Kontakt

Marion Selgall da Silva

kunstide osakonna peaspetsialist

Viimati uuendatud 21.04.2021